Naczyniak wątroby

Wątroba czło­wieka odgrywa naj­waż­niej­szą rolę w prze­mia­nie mate­rii ustroju. Przez nasz nie­hi­gie­niczny tryb życia nara­żona jest na wiele zagro­żeń. Naj­po­waż­niej­sze z nich są nowo­twory. Naczy­niak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby.  Naj­czę­ściej jest wykry­wany przy­pad­kowo pod­czas bada­nia USG. Wystę­puje jed­na­kowo często…

Zapobiegać czy leczyć marskość wątroby

Stop mar­sko­ści wątroby! Sub­stan­cje aktywne zawarte w S. maria­num przy­spie­szają odbu­dowę błon komó­rek wątroby oraz wzma­gają syn­tezę bia­łek. Hamuje to pro­ces mar­sko­ści wątroby i wszyst­kie chore komórki, które nie zostały zastą­pione tkanką łączną mogą się zre­ge­ne­ro­wać. Lep­sza praca wątroby daje…