Choroby Wątroby

Choroby Wątroby

Można zało­żyć, że pra­wie nikt nie zasta­na­wia się nad kon­dy­cją swo­jej wątroby. Więk­szość ludzi uważa, że cho­roby wątroby doty­czą kogoś innego. Nie­stety nie jest to prawda. Cho­roby wątroby mogą doty­czyć każ­dego z nas. A co naj­waż­niej­sze, czę­ści z nich możemy…

Jak zregenerować wątrobę

Jak zregenerować wątrobę

Scho­rze­nia wątroby można powią­zać z postę­pem cywi­li­za­cyj­nym. Wyda­wać by się mogło, że postęp ten to samo dobro. Nie­stety tak nie jest. Nie zauważmy tego, że zmiany jakie są naszym udzia­łem nie zawsze są dla nas korzystne. Mowa tutaj o zmianach…

Leczenie ziołowe przewlekłych chorób wątroby

Leczenie ziołowe przewlekłych chorób wątroby

Zda­niem wielu leka­rzy z całego świata, nie­zwy­kle korzystne wyniki w lecze­niu prze­wle­kłych cho­rób wątroby można osią­gnąć sto­su­jąc pre­pa­raty zie­lar­skie i zio­łowe. Ich ogromna prze­waga nad środ­kami pocho­dze­nia che­micz­nego polega na tym, że mogą być one sto­so­wane znacz­nie dłu­żej i nie…

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Kiedy nie­wła­ści­wie się odży­wiasz i Twoja dieta ocieka tłusz­czem a na doda­tek uwiel­biasz spo­ży­wać alko­hol w pokaź­nych ilo­ściach to w pew­nym mone­cie Twoja wątroba da o sobie znać. Wątroba będzie powięk­szona, zacznie cię boleć. Będzie spo­wal­niała swoje czyn­no­ści fizjo­lo­giczne. Staje się…

Rola wątroby

Rola wątroby

Nie każdy wie jaką ważną rolę speł­nia wątroba w naszym orga­ni­zmie. Zazwy­czaj zasta­na­wiamy się nad jej rolą dopiero w sytu­acji, kiedy zaczyna nam coś dole­gać. Rola wątroby wbrew pozo­rom jest olbrzy­mia. Warto wie­dzieć, że wchło­nięte cukry pro­ste, ami­no­kwasy i kwasy…

Dieta w schorzeniach wątroby

Dieta w schorzeniach wątroby

Z powodu trybu naszego życia i zmian spo­sobu żywie­nia, prze­wle­kłe cho­roby wątroby są nie­stety dość „popu­larne” i obej­mują wiele jed­no­stek cho­ro­bo­wych. Do naj­waż­niej­szych zali­czamy: — prze­wle­kłe zapa­le­nie wątroby (np. wiru­sowe) – mar­skość wątroby – tok­syczne uszko­dze­nie wątroby (zatru­cie grzybami) –…

Ostropest Plamisty wybrany rośliną/zielem roku 2009

Ostropest Plamisty wybrany rośliną/zielem roku 2009

Znany już w sta­ro­żyt­no­ści ostro­pest pla­mi­sty (Sily­bum maria­num), rege­ne­ru­jący uszko­dzone komórki wątroby, został uznany przez spe­cja­li­stów “Zie­lem Roku 2009″. Ten zaszczytny tytuł zosta­nie ofi­cjal­nie ogło­szony 15 sierp­nia w wiel­ko­pol­skiej Klęce, pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Matki Boskiej Ziel­nej i Dnia Zie­la­rza. Roślinę…

Czy nasiona Ostropestu Plamistego są skuteczne w kamicy żółciowej

Sto­so­wa­nie nasion Ostro­pe­stu Pla­mi­stego ma solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że zarówno nasiona jak i wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę, wspo­maga funk­cjo­no­wa­nie wątroby  i leczy jej uszko­dze­nia. W Niem­czech, gdzie prze­pro­wa­dzono więk­szość badań nauko­wych, ostro­pest jest…

Gdzie kupić ostropest

Gdzie kupić ostropest

Uwa­żam, że Ostro­pest naj­le­piej jest kupo­wać i zama­wiać przez inter­net. Odra­dzam zakupy w aptece,  gdyż w apte­kach dosta­niesz, naj­wy­żej samą syli­ma­rynę (wyciąg z ostro­pe­stu), zamiast cały zia­ren. A ziarna ostro­pe­stu dzia­łają znacz­nie lepiej.  I potwier­dzi to każda osoba, która go używa.…

Ostropest plamisty argumenty za

Ostropest plamisty argumenty za

Za sto­so­wa­niem Ostro­pe­stu stoją solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę, wspo­maga funk­cjo­no­wa­nie wątroby  i leczy jej uszko­dze­nia. Ostro­pest cha­rak­te­ry­zuje się wła­ści­wo­ściami rege­ne­ru­ją­cymi komórki a nawet duże frag­menty tkanki wątro­bo­wej. Więk­szość badań…