Archiwa tagu: zioła na wątrobę

Jak zregenerować wątrobę

Scho­rze­nia wątroby można powią­zać z postę­pem cywi­li­za­cyj­nym. Wyda­wać by się mogło, że postęp ten to samo dobro. Nie­stety tak nie jest. Nie zauważmy tego, że zmiany jakie są naszym udzia­łem nie zawsze są dla nas korzystne. Mowa tutaj o zmia­nach w żywie­niu, try­bie życia, zmia­nach żywności.

Jedze­nie staje się coraz gor­sze i bar­dziej nafa­sze­ro­wane che­mią. Spo­ży­wamy go wię­cej. Pijemy wię­cej alko­holu. Zaży­wamy wię­cej lekarstw. Mamy nie­zdrową dietę. Wszystko to wpływa na nasz orga­nizm. Obciąża i nisz­czy naszą wątrobę. Wątrobę, naj­waż­niej­szy organ, o któ­rym bar­dzo czę­sto nie pamiętamy.

Zaczy­namy o niej pamię­tać, kiedy zaczyna nam doku­czać. Kiedy wymaga naszej inter­wen­cji. Kiedy czu­jemy się gorzej. Nie sto­su­jemy pro­fi­lak­tyki. I nasza wątroba staje się coraz słab­sza. Mniej wydajna.

Jak zre­ge­ne­ro­wać wątrobę?

Na szczę­ście wątroba może się rege­ne­ro­wać i to my możemy to przy­spie­szyć. Możemy przy­spie­szyć, uła­twić i umoż­li­wić rege­ne­ra­cję wątroby. Zapewne w tej chwili wiele osób zasta­na­wia się nad tym jak zre­ge­ne­ro­wać wątrobę.  Nie jest to trudne i każdy może to zrobić.

 • należy zmie­nić nawyki żywie­niowe  - ogra­ni­czyć sma­żone produkty
 • zre­zy­gno­wać z nad­miaru alko­holu — warto cza­sem przez pewien okres zre­zy­gno­wać z niego cał­ko­wi­cie, aby wątroba szyb­ciej się regenerowała
 • sto­so­wać zioła wspo­ma­ga­jące wątrobę — naj­lep­szym jest ostro­pest plamisty
 • zmie­nić tryb życia na aktywny — wię­cej spa­ce­rów, ruchu, aktyw­no­ści fizycznej
 • ogra­nicz, jeśli to oczy­wi­ście moż­liwe, lekar­stwa — nie zawsze musisz brać np. środki przeciwbólowe

To pod­stawy w pro­ce­sie rege­ne­ra­cji wątroby. Dają one jed­nak nie­sa­mo­wite i szyb­kie efekty. Szcze­gól­nie efek­tywne i sku­teczne w pro­ce­sie rege­ne­ra­cji wątroby jest sto­so­wa­nie ostro­pe­stu pla­mi­stego.

Choroby Wątroby

Można zało­żyć, że pra­wie nikt nie zasta­na­wia się nad kon­dy­cją swo­jej wątroby. Więk­szość ludzi uważa, że cho­roby wątroby doty­czą kogoś innego. Nie­stety nie jest to prawda. Cho­roby wątroby mogą doty­czyć każ­dego z nas. A co naj­waż­niej­sze, czę­ści z nich możemy uniknąć.

Zdrowe słowo: Pro­fi­lak­tyka!

W zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom wątroby bar­dzo ważna jest pro­fi­lak­tyka. To dzięki niej możemy unik­nąć pew­nych scho­rzeń wątroby. Oczy­wi­ście nie możemy unik­nąć wszyst­kich przy­czyn. Część z nich jest od nas nie­za­leżna. Doty­czy to min, uszko­dzeń wątroby spo­wo­do­wa­nych wadami wro­dzo­nymi, uszko­dze­nia wiru­sowe, cho­roby zakaźne, nowo­twory Nie zawsze możemy się przed nimi bro­nić. Jed­nak zawsze możemy sto­so­wać pro­fi­lak­tykę gdyż wszel­kie dzia­ła­nie, które powo­duje odcią­że­nie wątroby jest dobre.

Pro­fi­lak­tyka i wspo­ma­ga­nie wątroby jest ważne, gdyż wątroba posiada zdol­no­ści rege­ne­ra­cyjne. Czę­sto jest tak, że nawet duże znisz­cze­nia, uszko­dze­nia wątroby nie wyklu­czają jej nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia. Czę­sto nawet te uszko­dze­nia są nie­wi­doczne dla czło­wieka. Bo bar­dzo czę­sto cho­roby wątroby w pierw­szym okre­sie prze­bie­gają bez­ob­ja­wowo. Dla­tego tak ważne jest wspo­ma­ga­nie rege­ne­ra­cji wątroby.

Wspo­ma­gać wątrobę można na różne spo­soby. Naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem jest odpo­wied­nia dieta. Dieta, w któ­rej ogra­ni­czamy spo­ży­wa­nie  tłu­stych potraw, sma­żo­nych potraw, alko­holu. Jest to uciąż­liwe, ale cza­sem nie­zbędne. Prost­szym spo­so­bem wspo­ma­ga­nia wątroby jest sto­so­wa­nie odpo­wied­nich ziół. Naj­le­piej ostro­pe­stu pla­mi­stego. To cał­ko­wi­cie natu­ralny i bez­pieczny spo­sób na chorą wątrobę. A co naj­waż­niej­sze, bar­dzo wygodny w stosowaniu.

Naj­waż­niej­sze cho­roby wątroby, z któ­rymi można się spo­tkać to:

 • mar­skość wątroby
 • alko­ho­lowa mar­skość wątroby
 • stłusz­cze­nie wątroby
 • zwłók­nie­nie wątroby
 • nie­wy­dol­ność wątroby
 • kolka wątro­bowa
 • powięk­szona wątroba
 • rak wątroby
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C

Jak więc widać, ilość cho­rób wątroby jakie mogą spo­tkać naszą wątrobę jest duża. Dla­tego warto sto­so­wać dzia­ła­nia profilaktyczne.

Leczenie ziołowe przewlekłych chorób wątroby

Zda­niem wielu leka­rzy z całego świata, nie­zwy­kle korzystne wyniki w lecze­niu prze­wle­kłych cho­rób wątroby można osią­gnąć sto­su­jąc pre­pa­raty zie­lar­skie i ziołowe.

Ich ogromna prze­waga nad środ­kami pocho­dze­nia che­micz­nego polega na tym, że mogą być one sto­so­wane znacz­nie dłu­żej i nie dopro­wa­dzają do uszko­dzeń miąż­szu wątroby.

U bar­dzo wielu cho­rych sku­tecz­nie hamują pro­cesy cho­ro­bowe w komór­kach wątro­bo­wych.  Naj­lep­szych środ­ków należą:

 • wyciągi z nasion oraz same nasiona ostro­pe­stu plamistego
 • wyciąg z ziela karczochów.

Popu­larna już dziś syli­ma­ryna (obecna w ostro­pe­ście pla­mi­stym), na którą skła­dają się takie ciała czynne jak: syli­bi­lina, syli­dia­mina i sylikrystyna.

Korzyst­nie jest wzbo­ga­cać te sub­stan­cje wita­mi­nami — zespo­łem wita­min B 1, B 2, B 6 i PP – waż­nych w pra­wi­dło­wych pro­ce­sach prze­miany materii.

Ostro­pest pla­mi­sty w nie­zwy­kle sku­teczny spo­sób ratuje wątrobę i pozwala na przy­wró­ce­nie jej peł­nej spraw­no­ści. Jest dosko­nały jako lek oraz w pro­fi­lak­tyce.

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Kiedy nie­wła­ści­wie się odży­wiasz i Twoja dieta ocieka tłusz­czem a na doda­tek uwiel­biasz spo­ży­wać alko­hol w pokaź­nych ilo­ściach to w pew­nym mone­cie Twoja wątroba da o sobie znać.

Wątroba będzie powięk­szona, zacznie cię boleć. Będzie spo­wal­niała swoje czyn­no­ści fizjo­lo­giczne. Staje się znacz­nie mniej wydolna jako fabryka che­miczna orga­ni­zmu. To wszystko prze­kłada się na osła­bie­nie wszyst­kich naszych funk­cji życiowych.

Chora wątroba ma coraz mniej­sze zdol­ność odtru­wa­nia orga­ni­zmu z tok­syn. To zagraża ogól­nym zatru­ciem. Nie­stety prze­wle­kłe cho­roby wątroby nie należą do rzad­ko­ści. Dla­tego warto dbać o swoją wątrobę. Boląca wątroba to naprawdę zły objaw i nie­stety nie wróży niczego dobrego.

Warto więc roz­wa­żyć zmianę diety, ogra­ni­cze­nie tłu­stych i obcią­ża­ją­cych wątrobę potraw i spo­ży­cie alko­holu. Należy też pomy­śleć o pro­fi­lak­tyce. To jest naj­lep­sze roz­wią­za­nie. A w pro­fi­lak­tyce lecze­nia bolą­cej wątroby naj­le­piej spi­suje się natu­ralny ostro­pest pla­mi­sty.

Rola wątroby

Nie każdy wie jaką ważną rolę speł­nia wątroba w naszym orga­ni­zmie. Zazwy­czaj zasta­na­wiamy się nad jej rolą dopiero w sytu­acji, kiedy zaczyna nam coś dole­gać. Rola wątroby wbrew pozo­rom jest olbrzy­mia. Warto wie­dzieć, że wchło­nięte cukry pro­ste, ami­no­kwasy i kwasy tłusz­czowe dostają się żyłą wrotną do wątroby. Dla­tego wątroba jest taka wraż­liwa na tłuszcz, sma­żone potrawy, alkohol.

Ale to oczy­wi­ście nie wszystko. To dopiero począ­tek. Wątroba uczest­ni­czy w prze­mia­nie węglo­wo­da­nów, bia­łek i tłusz­czów. Wątroba bie­rze udział w utrzy­ma­niu sta­łego poziomu glu­kozy we krwi, maga­zy­nuje gli­ko­gen, roz­kłada go w reak­cjach gli­ko­ge­no­lizy do glu­kozy. To brzmi odro­binę naukowo i mogę się zało­żyć, że wiele Ci to nie mówi.

Ale to, że jedną z wielu ról wątroby jest utle­nia­nie kwa­sów tłusz­czo­wych, pro­duk­cja żółci i neu­tra­li­za­cja tru­cizn już łatwiej zro­zu­mieć. Łatwiej sobie to wyobrazić.

Jak widać, nasza wątroba jest “wyspe­cja­li­zo­wa­nym zakła­dem”. To naprawdę ważny narząd. A my bar­dzo czę­sto o tym zapo­mi­namy. I nie dość, że nie wspo­ma­gamy wątroby, to jesz­cze utrud­niamy jej zada­nia. Robimy wszystko aby nie speł­niała dobrze swo­jej roli, swo­ich zadań. To wła­śnie z wątroby naczy­nia krwio­no­śne niosą sub­stan­cje odżyw­cze do komó­rek ciała.

Zła dieta — bogata w tłusz­cze, sma­żone cięż­ko­strawne potrawy, alko­hol i inne używki nie zmie­nią oczy­wi­ście roli wątroby. Nie zmie­nią, ale mogą ją uszko­dzić. Uszko­dze­nie wątroby odbija się na całym orga­ni­zmie. Warto więc pomy­śleć o pro­fi­lak­tyce. Wystar­czy odro­binę wspo­móc wątrobę, wystar­czy jej nie szko­dzić. A kiedy już jej zaszko­dzi­li­śmy, należy się jej opieka.

Naj­waż­niej­sza jest, jak już pisa­łem, pro­fi­lak­tyka. Pomyśl o niej już teraz.

ps. Jako cie­ka­wostkę można dodać, że wątroba pro­du­kuje duże ilo­ści ciepła.

Dieta w schorzeniach wątroby

Z powodu trybu naszego życia i zmian spo­sobu żywie­nia, prze­wle­kłe cho­roby wątroby są nie­stety dość „popu­larne” i obej­mują wiele jed­no­stek chorobowych.

Do naj­waż­niej­szych zaliczamy:

- prze­wle­kłe zapa­le­nie wątroby (np. wiru­sowe)
– mar­skość wątroby
– tok­syczne uszko­dze­nie wątroby (zatru­cie grzy­bami)
– stłusz­cze­nie wątroby

Począt­kowe objawy cho­rób wątroby są mało uchwytne. Są nie­ty­powe i czę­sto nie łączone przy­czy­nowo z nie­wy­dol­no­ścią wątroby.

Z powodu, iż objawy są nie­ty­powe bar­dzo czę­sto są baga­te­li­zo­wane. Nie łączymy z chorą wątrobą zabu­rzeń tra­wien­nych, dłu­go­trwa­łego zmę­cze­nia, złego samo­po­czu­cia, bólu głowy i docho­dzą­cych póź­niej bólów brzu­cha w oko­licy pod­że­bro­wej pra­wej, wzdęć, zaparć.

Rów­no­cze­śnie może poja­wić się też osła­bie­nie odpor­no­ści i skłon­ność do infek­cji bak­te­ryj­nych, wiru­so­wych i droż­dża­ko­wych, czy alergia.

Jeśli tego nie zauwa­żymy w porę, lecze­nie będzie dłu­go­trwałe i nie zawsze sku­teczne. Ale można dzia­łać zapo­bie­gaw­czo. Sto­su­jąc odpo­wied­nie zioła.

Rola ziół jest nie do prze­ce­nie­nia. Zioła poma­gają wzmac­niać i leczyć wątrobę. Zapo­bie­gają poja­wia­niu się cho­roby a w nie­któ­rych przy­pad­kach poma­gają rege­ne­ro­wać uszko­dzoną wątrobę.

Do naj­sku­tecz­niej­szych środ­ków zio­ło­wych leczą­cych prze­wle­kle chorą wątrobę należą wyciągi z nasion ostro­pe­stu pla­mi­stego. Ostro­pest jest rów­nież nie­zwy­kle sku­tecz­nym lekar­stwem w przy­padku zatruć mucho­mo­rem sromotnikowym.

W prze­wle­kłych sta­nach cho­ro­bo­wych obok leków i ziół – odpo­wied­nia dieta bar­dzo waż­nym postę­po­wa­niem leczniczym.

Zasadą jest:

- umie­jętne daw­ko­wa­nie białka
– uni­kane potraw tłu­stych i sma­żo­nych
– uni­ka­nie przy­praw draż­nią­cych prze­wód pokar­mowy (pieprz, curry, czą­ber, itp),
– eli­mi­na­cja z diety alkoholu

Przy­kła­dowy jadło­spis w prze­wle­kłych cho­ro­bach wątroby.

Śnia­da­nie:
Kasza manna na mleku i wywa­rze z warzyw, pie­czywo mie­szane — chleb pszenny i pie­czywo pół-cukiernicze, masło, pasta z sera twa­ro­go­wego (i pomi­do­rów), miód, napój z dzi­kiej róży.

Śnia­da­nie II:
Gala­retka z ryby, bułka, jabłko w sosie waniliowym.

Obiad:
Zupa jarzy­nowa z lanym cia­stem, pul­pety z cie­lę­ciny, mar­chew goto­wana, sałata zie­lona polana kefi­rem, ziem­niaki puree, kom­pot z jabłek.

Pod­wie­czo­rek:
Kok­tajl mleczno-warzywno-owocowy, biszkopty.

Kola­cja:
Pie­rogi leniwe, surówka z jabłek, her­bata z cytryną.

Wzbo­ga­ca­jąc dietę dwoma łyżecz­kami ostro­pe­stu rege­ne­ra­cja wątroby nastąpi szyb­ciej. Zioła to cudowne lekar­stwo.

Ostropest Plamisty wybrany rośliną/zielem roku 2009

Znany już w sta­ro­żyt­no­ści ostro­pest pla­mi­sty (Sily­bum maria­num), rege­ne­ru­jący uszko­dzone komórki wątroby, został uznany przez spe­cja­li­stów “Zie­lem Roku 2009″. Ten zaszczytny tytuł zosta­nie ofi­cjal­nie ogło­szony 15 sierp­nia w wiel­ko­pol­skiej Klęce, pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Matki Boskiej Ziel­nej i Dnia Zielarza.

Roślinę lecz­ni­czą roku wybie­rają od 14 lat firmy nale­żące do jed­nego z zagra­nicz­nych hol­din­gów, który pro­wa­dzi dzia­łal­ność m.in. w Klęce. O wybo­rze decy­duje zawsze sto­pień zain­te­re­so­wa­nia daną rośliną ośrod­ków badaw­czych w Pol­sce i na świe­cie oraz sto­pień nadziei na jej sku­tecz­ność w lecze­niu chorób.

Wszy­scy sto­su­jący Ostro­pest Pla­mi­sty mają teraz ofi­cjalne potwier­dze­nie jego sku­tecz­no­ści. Jak wszy­scy wiemy, sku­tecz­ność ostro­pe­stu jest olbrzy­mia. Uzna­nie go za “Zioło roku 2009″ to dosko­nała wia­do­mość dla nas wszyst­kich. Miejmy nadzieję, że ta nomi­na­cja sprawi, iż Ostro­pest przy­czyni się do ura­to­wa­nia więk­szej ilo­ści ludzi. Sta­nie się bar­dziej znany i czę­ściej stosowany.

Czy nasiona Ostropestu Plamistego są skuteczne w kamicy żółciowej

Sto­so­wa­nie nasion Ostro­pe­stu Pla­mi­stego ma solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że zarówno nasiona jak i wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę, wspo­maga funk­cjo­no­wa­nie wątroby  i leczy jej uszkodzenia.

W Niem­czech, gdzie prze­pro­wa­dzono więk­szość badań nauko­wych, ostro­pest jest uznany za lek pomoc­ni­czy leczący wątrobę. Pomaga on przy­wró­cić funk­cjo­no­wa­nie wątroby. Nasiona ostro­pe­stu odgry­wają ważną rolę w odtru­wa­niu orga­ni­zmu, łago­dzi objawy wielu scho­rzeń wątroby takich jak np. żół­taczka lub mar­skość wątroby.

Nasiona ostro­pe­stu są bar­dzo sku­teczne. Ze względu na swoje natu­ralne pocho­dze­nie, są znacz­nie bez­piecz­niej­sze od sztucz­nie wytwo­rzo­nych medy­ka­men­tów. Ich dzia­ła­nie jest w pełni natu­ralne a sto­so­wa­nie jest bar­dzo pro­ste. Można spo­ży­wać np. zmie­lone nasiona z wodą lub jogur­tem, lub też ziarna, tak jak nasiona słonecznika.

Gdzie kupić ostropest

Uwa­żam, że Ostro­pest naj­le­piej jest kupo­wać i zama­wiać przez inter­net. Odra­dzam zakupy w aptece,  gdyż w apte­kach dosta­niesz, naj­wy­żej samą syli­ma­rynę (wyciąg z ostro­pe­stu), zamiast cały zia­ren. A ziarna ostro­pe­stu dzia­łają znacz­nie lepiej.  I potwier­dzi to każda osoba, która go używa.

Jeśli szu­kasz zaufa­nego sklepu inter­ne­to­wego, sprze­da­ją­cego spraw­dzony i prze­ba­dany pro­dukt — zapra­szam na zakupy!

Zama­wia­jąc ostro­pest w pole­ca­nym skle­pie, za naj­sku­tecz­niej­szą 3-miesięczną kura­cję zapła­cisz 12% mniej oraz otrzy­masz Bonus Spe­cjalny tj. nie­zwy­kle war­to­ściowe e-booki o tema­tyce zdrowotnej.

Szybko, spraw­nie i bez­piecz­nie kup Ostro­pest Pla­mi­sty.

Ostropest plamisty argumenty za

Za sto­so­wa­niem Ostro­pe­stu stoją solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę, wspo­maga funk­cjo­no­wa­nie wątroby  i leczy jej uszko­dze­nia. Ostro­pest cha­rak­te­ry­zuje się wła­ści­wo­ściami rege­ne­ru­ją­cymi komórki a nawet duże frag­menty tkanki wątrobowej.

Więk­szość badań zostało prze­pro­wa­dzo­nych w Niem­czech. Ostro­pest jest tam ofi­cjal­nie uznany za lek pomoc­ni­czy w lecze­niu mar­sko­ści wątroby i sta­nów prze­wle­kłego zapa­le­nia tego organu.

Jak więc widać, jest on wart uwagi jako śro­dek, który pomoże unik­nąć kata­strofy mogą­cej spo­tkać Twoją wątrobę w wyniku zagro­żeń zwią­za­nych ze spe­cy­fiką współ­cze­snego życia.

Ostro­pest daje nadzieję na uzdro­wie­nie, nawet wtedy, kiedy sytu­acja jest już groźna.

W jed­nym z prze­pro­wa­dzo­nych badań (z podwój­nie ślepą próbą) wzięło udział 116 osób z uszko­dze­niami wątroby spo­wo­do­wa­nymi nad­uży­wa­niem alko­holu. Pacjen­tom poda­wano codzien­nie 420 mg Ostro­pe­stu. Lecz­ni­cze efekty dzia­ła­nia zioła poja­wiły się w ciągu zale­d­wie dwóch tygo­dni — dowio­dły tego korzystne zmiany w pozio­mie enzy­mów wątro­bo­wych, który jest wyznacz­ni­kiem poziomu zatru­cia komó­rek wątroby. Badani zauwa­żyli poprawę już po sied­miu dniach.

Ostro­pest pomaga przy­wró­cić nor­malne funk­cjo­no­wa­nie wątroby i zła­go­dzić prze­bieg cho­roby — kon­klu­dują bada­cze. Jak więc widać ostro­pest jest rośliną prze­ba­daną o udo­wod­nio­nym korzyst­nym dzia­ła­niu. Warto więc wspo­móc swoją wątrobę, dowie­dzieć się wię­cej o Ostro­pe­ście Pla­mi­stym i doko­nać zakupu.