Twardość materaca a zdrowie wątroby

Czy zasta­na­wiało Cię, jak na Twoje zdro­wie wpływa mate­rac, na któ­rym śpisz? Dowiedz się dla­czego korzystne dla zdro­wia jest spa­nie na twar­dym mate­racu. Tak, na twar­dym mate­racu. 1/3 swo­jego życia czło­wiek poświęca na sen. W cza­sie snu jego mię­śnie rozluźniają…

Kamica pęcherzykowa

Nie każdy wie, ale kamica pęche­rzy­kowa jest nie­stety czę­stą cho­robą. Ma zazwy­czaj skryty cha­rak­ter i co istotne wcale nie musi obja­wiać się bólami, zna­nymi jako kolka pęche­rzy­kowa. Wtedy dopiero USG jamy brzusz­nej wyko­nane np. przy­pad­kowo z innej przy­czyny wyka­zuje obecność…

Dieta przy chorej wątrobie

Kiedy się oka­zuje, że wątroba zaczyna sie bun­to­wać, naj­le­piej dia­me­tral­nie zmie­nić spo­sób żywie­nia. Dieta przy cho­rej atro­bie to tak naprawdę dra­styczna zmiana naszych nawy­ków żywie­nio­wych. Dieta powinna być lek­ko­strawna, wyso­ko­biał­kowa, bogata w wita­miny i sole mine­ralne i warto uzu­peł­nić ją…