Archiwa tagu: stluszczenie watroby

Leczenie stłuszczenia wątroby

Stłusz­cze­nie wątroby jest odwra­calne, pod warun­kiem zmiany trybu życia. Jeżeli stłusz­cze­nie wątroby wynika z nad­uży­wa­nia alko­holu – postę­po­wa­nie jest bar­dzo pro­ste – CAŁKOWICIE odsta­wić alko­hol (piwo to też alkohol !).

Lecze­nie nie­al­ko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby to przede wszyst­kim SCHUDNIĘCIE i zmiana spo­sobu odży­wia­nia (mniej tłusz­czu, wię­cej owo­ców i warzyw).  W przy­padku współ­ist­nie­nia cho­rób (cukrzyca, wzw), wła­ściwe lecze­nie tych cho­rób. Warto rów­nież przej­rzeć spis leków, które chory ewen­tu­al­nie spo­żywa, aby spraw­dzić, czy któ­ryś z nich nie zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwa stłusz­cze­nia wątroby.

Aby przy­spie­szyć pro­ces lecze­nia stłusz­cze­nia wątroby warto zasto­so­wać zioła i pro­dukty natu­ralne. Naj­lep­sze efekty można uzy­skać włą­cza­jąc do diety ostro­pest pla­mi­sty. Pomaga on rege­ne­ro­wać uszko­dzoną wątrobę. Znacz­nie przy­spie­sza i uła­twia pro­ces lecze­nia. Działa też profilaktycznie.

Alkoholowe stłuszczenie wątroby czyli alkohol i jego wpływ na wątrobę

Można stwier­dzić, że wątroba nie lubi alko­holu. Dzieje się tak, ponie­waż pod­czas sys­te­ma­tycz­nie i w nad­mia­rze pitego alko­holu nastę­puje blo­ko­wa­nie pracy hema­to­cy­tów, poprzez odkła­da­nie się w nich tłusz­czu. Wtedy też, stłusz­czona wątroba roz­ra­sta się.

Dal­sze nad­uży­wa­nie alko­holu pro­wa­dzi do zatru­cia się nim co pro­wa­dzi do zapa­le­nia wątroby. Nastę­puje obrzęk wątroby i zaczyna ona boleć. Poja­wia się złe samo­po­czu­cie, gorączka a nawet żółtaczka.

Wątroba nie lubi też nad­miaru tłu­stych potraw w die­cie. Można powie­dzieć, że nad­miar kalo­rii nie jest dla niej korzystny. Bowiem nie tylko nad­miar tłusz­czu, lecz rów­nież nad­miar białka i węglo­wo­da­nów w poży­wie­niu może dopro­wa­dzić do groź­nej cho­roby, jaką jest stłusz­cze­nie wątroby.

Alko­ho­lowe stłusz­cze­nie wątroby można wyle­czyć. W tym celu należy CAŁKOWICIE — powta­rzam — CAŁKOWICIE odsta­wić alko­hol. Piwo to też alko­hol. Należy prze­strze­gać diety. Aby szyb­ciej zre­ge­ne­ro­wać wątrobę naj­le­piej sto­so­wać środki zio­łowe, które poma­gają odbu­do­wać wątrobę jak i dzia­łają profilaktycznie.

Aby nie dopu­ścić do takiego stanu, należy dbać o swoją wątrobę. Ogra­ni­czać spo­ży­wa­nie tłu­stych potraw i co naj­waż­niej­sze — ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie napo­jów alkoholowych!

Czy można wyleczyć alkoholowe uszkodzenie wątroby?

Oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że picie alko­holu może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia wątroby. Wyróż­niamy kilka rodza­jów alko­ho­lo­wego uszko­dze­nia wątroby:

 • stłusz­cze­nie wątroby – w komór­kach wątro­bo­wych odkła­dają się drobne kro­pelki tłusz­czu. Wątroba ulega powięk­sze­niu. Może to nie powo­do­wać żad­nych odczu­wal­nych dole­gli­wo­ści, ale mogą też wystą­pić takie objawy, jak brak ape­tytu, nud­no­ści, wymioty, utrata wagi ciała.
 • poal­ko­ho­lowe zapa­le­nie wątroby – stan zapalny o róż­nym nasi­le­niu: od nie­wiel­kich nacie­ków zapal­nych, poprzez mar­twicę komó­rek wątro­bo­wych i włók­nie­nie aż do tzw. pio­ru­nu­ją­cej nie­wy­dol­no­ści wątroby, koń­czą­cej się śmier­cią w ciągu kliku dni. W tym przy­padku możemy zaob­ser­wo­wać powięk­sze­nie wątroby, zażół­ce­nie skóry, wodo­brzu­sze, zabu­rze­nia funk­cjo­no­wa­nia ośrod­ko­wego układu nerwowego.
 • alko­ho­lowa mar­skość wątroby – postę­pu­jące włók­nie­nie „wyłą­cza” moż­li­wość nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia wątroby. Prze­staje ona speł­niać swoje funk­cje produkcyjno-detoksykacyjne

Nie jest powie­dziane, że powyż­sze rodzaje uszko­dzeń muszą prze­cho­dzić eta­pami jedno w dru­gie, albo­wiem stłusz­cze­nie wątroby może pro­wa­dzić od razu do mar­sko­ści, a zapa­le­nie wątroby może od razu koń­czyć się śmiercią.

Warto wie­dzieć, że jest lekar­stwo wspo­ma­ga­jące i wzmac­nia­jące wątrobę. Jest nim Ostro­pest. Wzmac­nia on wątrobę pod­no­sząc poziom glu­ta­tionu, związku, który odgrywa klu­czową rolę w odtru­wa­niu. Jest sku­teczny zarówno przed, jak i po nad­uży­ciu eta­nolu. Ostro­pest sto­suje się też do ochrony wątroby u osób z cho­robą alko­ho­lową i prze­cho­dzą­cych lecze­nie odwy­kowe. Dla­tego już teraz zdo­bądź swoją kura­cję, zadbaj o swoje zdro­wie, o swoją wątrobę.

Jak wyleczyć wątrobę, zapalenie i marskość wątroby

Każda osoba, która boryka się z cho­ro­bami wątroby wiele by dała, za jej wyle­cze­nie. Czy wiesz, że leczysz wątrobę a tak naprawdę zysku­jesz dużo więcej?

Chcesz w pro­sty spo­sób pozbyć się uciąż­li­wego bólu wątroby, ata­ków kolki i wzdęć? A kto nie chce!?


Pokażę Ci jak szybko pozbyć się prze­szy­wa­ją­cego bólu wątroby, wzdęć i ata­ków kolki żółciowej…

… pra­wie o tym nie myśląc.


Czy Twoje obecne wysiłki by wyle­czyć ból wątroby i woreczka żół­cio­wego to syzy­fowa praca? Wkła­dasz w nie coraz wię­cej pie­nię­dzy a rezul­taty zupeł­nie Cię nie zado­wa­lają? Spójrzmy praw­dzie w oczy. Czy­tasz dalej, więc potrzeba Ci rad, co zro­bić, aby efek­tyw­nie odbu­do­wać wątrobę, zli­kwi­do­wać kolkę pęche­rzy­kową, zmniej­szyć wodo­brzu­sze i bez­ope­ra­cyj­nie pozbyć się kamieni w woreczku żółciowym.

Jaka spraw­ność wątroby Ci się marzy (tak żeby zna­jomi zanie­mó­wili z wrażenia)?

A w jakiej kon­dy­cji aktu­al­nie jest Twoja wątroba? Jak wydaj­nie działa Twój pęche­rzyk żółciowy?

No wła­śnie. A to można popra­wić. Tę róż­nicę można zli­kwi­do­wać. Możesz zna­cząco zre­ge­ne­ro­wać wątrobę i oczy­ścić wore­czek żół­ciowy. Nie­je­den to zro­bił i nie­je­den zrobi.

Nie będę owi­jał w bawełnę. Wyeli­mi­no­wa­nie bólu wątroby jest pro­ste. Przy­wró­ce­nie zdro­wia woreczka żół­cio­wego jest prost­sze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej pro­sto­cie, pozby­cie się bólu, wzdęć i kolek może być nie­mal w 100% auto­ma­tyczne.

Czyn­no­ści te są pro­ste, GDY sto­su­jesz wyso­kiej klasy Ostro­pest plamisty.

Czy Ty też nie chcesz, aby mar­skość wątroby, kamie­nie żół­ciowe i ataki kolki były kulą u Two­jej nogi i dla­tego inte­re­su­jesz się Ostro­pe­stem i dla­tego coraz bar­dziej prze­ko­nu­jesz się do pomy­słu zasto­so­wa­nia pierw­szego inte­li­gent­nego podej­ścia do cho­rób wątroby i narzą­dów pokrewnych?

Ostro­pest pla­mi­sty — dzie­siątki badań klinicznych

Sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu ma solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę i leczy jej uszko­dze­nia, rege­ne­ru­jąc komórki i duże frag­menty tkanki wątro­bo­wej.
Więk­szość badań prze­pro­wa­dzono w Niem­czech, gdzie Ostro­pest jest ofi­cjal­nie uznany za lek pomoc­ni­czy w lecze­niu mar­sko­ści wątroby i sta­nów prze­wle­kłego zapa­le­nia tego organu. Jest on wart uwagi jako śro­dek, który pomoże unik­nąć kata­strofy mogą­cej spo­tkać Twoją wątrobę w wyniku zagro­żeń zwią­za­nych ze spe­cy­fiką współ­cze­snego życia. Zioło to daje nadzieję na uzdro­wie­nie, nawet wtedy, kiedy sytu­acja jest już groźna.

W jed­nym ze sta­ran­nie prze­pro­wa­dzo­nych badań (z podwój­nie ślepą próbą) wzięło udział 116 osób z uszko­dze­niami wątroby spo­wo­do­wa­nymi nad­uży­wa­niem alko­holu. Pacjen­tom poda­wano codzien­nie 420 mg Ostro­pe­stu. Lecz­ni­cze efekty dzia­ła­nia zioła poja­wiły się w ciągu dwóch tygo­dni — dowio­dły tego korzystne zmiany w pozio­mie enzy­mów wątro­bo­wych, który jest wyznacz­ni­kiem poziomu zatru­cia komó­rek wątroby. Badani zauwa­żyli poprawę już po sied­miu dniach.

Ostro­pest pomaga przy­wró­cić nor­malne funk­cjo­no­wa­nie wątroby i zła­go­dzić prze­bieg cho­roby — kon­klu­dują badacze.

W trak­cie badań prze­pro­wa­dzo­nych w zamknię­tym zakła­dzie psy­chia­trycz­nym we Wło­szech sześć­dzie­się­ciu kobie­tom poda­wano 400 mg wyciągu z Ostro­pe­stu dwa razy dzien­nie przez okres trzech mie­sięcy. U wszyst­kich zaob­ser­wo­wano zła­go­dze­nie obja­wów uszko­dze­nia wątroby, będą­cych skut­kiem sto­so­wa­nia leków psy­cho­tro­po­wych (pochod­nych feno­tia­zyny i buty­ro­fe­nonu) przez okres przy­naj­mniej pię­ciu lat.

Dobra wia­do­mość dla pra­cu­ją­cych w warun­kach szko­dli­wych dla zdrowia:

Spo­śród 200 węgier­skich robot­ni­ków, pra­cu­ją­cych w fabryce che­micz­nej od pię­ciu do dwu­dzie­stu lat i nara­żo­nych na dzia­ła­nie tolu­enu i ksy­lenu, 50 miało objawy uszko­dze­nia wątroby. Podzie­lono ich na dwie grupy. Przez 30 dni poda­wano wyciąg z Ostro­pe­stu jedy­nie pierw­szej gru­pie. Testy bada­jące czyn­no­ści wątroby wyka­zały zde­cy­do­waną poprawę u osób sto­su­ją­cych ten zio­łowy śro­dek.


Wyobraź sobie… masz:

 • zdrową wątrobę
 • wyle­czoną kamicę pęche­rzy­kową i ataki kolki żółciowej
 • zli­kwi­do­wane wzdęcia

I to jedząc tylko 2 łyżeczki (słow­nie: dwie łyżeczki !) Ostro­pe­stu dzien­nie? Brzmi dobrze?

To nie wszystko, dodatkowo:

 • maleje obwód brzu­cha (znika wodo­brzu­sze) oraz opu­chli­zna wokół kostek
 • zni­kają siniaki, czer­wone plamki, wybro­czyny, krwawienia
 • znika swę­dze­nie i żół­tość skóry oraz prze­bar­wie­nia pigmentowe

Wyobraź sobie, że wni­kasz w głąb swo­jego ciała i na wła­sne oczy dokład­nie widzisz, jak bio­lo­gicz­nie aktywne kom­po­nenty Ostropestu:

 • obni­żają poziom cho­le­ste­rolu i chro­nią przed miażdżycą
 • wzmac­niają odpor­ność, dzięki czemu rza­dziej chorujesz
 • przy­wra­cają zdrowy sen, dają dużo ener­gii, usu­wają per­ma­nentne zmęczenie.

Założę się, że od dawna szu­ka­łaś takiego pro­duktu, ale go po pro­stu nie było! Teraz możesz go mieć, uży­wać, zre­ge­ne­ro­wać uszko­dze­nia i stany zapalne wątroby, usu­nąć bole­sne ataki kolki żół­cio­wej  i czuć się przy tym znakomicie.

A teraz naj­lep­sze… wszyst­kie te zmiany uzy­skasz mini­mal­nym wysił­kiem. Tak jak napi­sa­łem wcze­śniej, Ostro­pest pla­mi­sty, który pro­po­nuję działa inte­li­gent­nie, tzn. wkła­dasz mini­mum wysiłku i masz mak­sy­malne rezul­taty. Jest to moż­liwe, gdyż suple­ment, który pro­po­nuję działa wie­lo­wy­mia­rowo i powo­duje efekty kaska­dowe — jedna pozy­tywna zmiana pociąga za sobą lawinę kolej­nych pozy­tyw­nych rezultatów.

Np. usu­nię­cie bólu powo­duje, że wię­cej się poru­szasz. Dzięki temu serce i płuca pra­cują inten­syw­niej i popra­wia się krą­że­nie. Lep­szy dopływ krwi powo­duje lep­sze zaopa­trze­nie orga­ni­zmu w tlen i polep­sza się ogólny stan zdrowia.

Wyle­cze­nie wynisz­cza­ją­cych sta­nów zapal­nych nastę­puje nie tylko w ukła­dzie wątroba-pęcherzyk żół­ciowy ale w całym ciele. Dodat­kowo regu­larne sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu polep­sza pracę nerek, które wraz z wątrobą odpo­wia­dają za wyda­la­nie tok­syn z orga­ni­zmu. Polep­sza to stan zdro­wia narzą­dów wewnętrz­nych (patrz ramka Korzy­ści dodat­kowe). Lep­sza praca narzą­dów wewnętrz­nych daje szyb­szy powrót do zdro­wia. itd. Pra­wie wszystko lub wszystko może się doko­ny­wać auto­ma­tycz­nie, jeśli w Twoim orga­ni­zmie zosta­nie przy­wró­cona home­ostaza. To nie jest uto­pia. Moi klienci w ten spo­sób osią­gają świetne rezultaty.

Moja rodzina w ten spo­sób popra­wia swoje zdro­wie. Setki klien­tów to robią i pole­cają kolej­nych klien­tów, bo to działa eks­tre­mal­nie sku­tecz­nie.

Ostropest
Ostro­pest

Wska­za­nia:

 • stany rekon­wa­le­scen­cji po toksyczno-metabolicznych uszko­dze­niach wątroby spo­wo­do­wa­nych czyn­ni­kami tok­sycz­nymi takimi jak: dłu­go­trwałe kura­cje anty­bio­ty­kowe, nad­uży­wa­nie alko­holu, che­mio­te­ra­pia, zatru­cia grzybami
 • zabu­rze­nia czyn­no­ści wątroby na sku­tek złej diety oraz na tle cukrzycowym
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C, (wspo­ma­ga­jąco), zapa­le­nie dróg żół­cio­wych i woreczka żół­cio­wego, jak rów­nież przy endo­me­trio­zie, która jest jedną z głów­nych przy­czyn bez­płod­no­ści u kobiet
 • kamica żół­ciowa (pro­fi­lak­tycz­nie i leczniczo)
 • do ochrony wątroby u osób z cho­robą alko­ho­lową i u prze­cho­dzą­cych lecze­nie odwykowe
 • zmniej­sza uszko­dze­nia wątroby u osób pod­czas che­mio­te­ra­pii oraz wspo­maga rekon­wa­le­scen­cję, przy­śpie­sza­jąc usu­wa­nie sub­stan­cji tok­sycz­nych odkła­da­ją­cych się w organizmie
 • zapo­biega prze­wle­kłemu zapa­le­niu wątroby lub ostremu żół­temu zani­kowi wątroby
 • mar­skość wątroby, zwy­rod­nie­nie tłusz­czowe wątroby
 • nie­do­kwa­śność soku żołąd­ko­wego, brak łak­nie­nia, wzdę­cia i odbijanie
 • chroni miąższ wątroby i nerek przed nisz­czą­cym dzia­ła­niem trucizn
 • powstrzy­ma­nie krwa­wień: z nosa, jelita gru­bego, żyla­ków odbytu, nie­któ­rych krwa­wie­niach macicz­nych oraz przy prze­dłu­żo­nym miesiączkowaniu
 • bóle głowy typu migre­no­wego, obni­żone ciśnie­nie krwi oraz skłon­no­ści do cho­roby mor­skiej i lokomocyjnej
 • łago­dzi stany zapalne i hamuje zmiany skórne zwią­zane z łuszczycą

Prze­ciw­wska­za­nia: brak

Dzia­ła­nia nie­po­żą­dane: w zale­ca­nych daw­kach lecz­ni­czych Ostro­pest nie wyka­zuje dzia­ła­nia szko­dli­wego nawet przy dłu­go­trwa­łym stosowaniu.

Do dzieła!

Zamów super sku­teczny Ostro­pest z upraw bio­eko­lo­gicz­nych i zre­ali­zuj swoje marze­nia o zdro­wej wątro­bie, woreczku i kom­for­to­wym życiu bez bólu!

Cie­ka­wostki

 • Łaciń­ską nazwę Sily­bum nadał tej rośli­nie grecki lekarz Dio­sco­ri­des w 100 r p. n. e.
 • Lecz­ni­cze dzia­ła­nie tej rośliny już w I wieku naszej ery znał Pli­niusz Starszy.