Echogeniczność wątroby a jej stłuszczenie

Echogeniczność wątroby a jej stłuszczenie

Stłusz­cze­nie wątroby jest bar­dzo czę­sto nazy­wane cho­robą alko­ho­li­ków, gdyż wystę­puję u około 30 pro­cent osób uza­leż­nio­nych od alko­holu. Wydaje mi się, że ta łatka, jest nie do końca spra­wie­dliwa. Wszak nie tylko alko­hol powo­duje stłusz­cze­nie wątroby. Innymi jego przy­czy­nami mogą być też: cukrzyca II typu…

Alkoholowe stłuszczenie wątroby czyli alkohol i jego wpływ na wątrobę

Alkoholowe stłuszczenie wątroby czyli alkohol i jego wpływ na wątrobę

Można stwier­dzić, że wątroba nie lubi alko­holu. Dzieje się tak, ponie­waż pod­czas sys­te­ma­tycz­nie i w nad­mia­rze pitego alko­holu nastę­puje blo­ko­wa­nie pracy hema­to­cy­tów, poprzez odkła­da­nie się w nich tłusz­czu. Wtedy też, stłusz­czona wątroba roz­ra­sta się. Dal­sze nad­uży­wa­nie alko­holu pro­wa­dzi do zatru­cia się…

Leczenie stłuszczenia wątroby

Leczenie stłuszczenia wątroby

Stłusz­cze­nie wątroby jest odwra­calne, pod warun­kiem zmiany trybu życia. Jeżeli stłusz­cze­nie wątroby wynika z nad­uży­wa­nia alko­holu – postę­po­wa­nie jest bar­dzo pro­ste – CAŁKOWICIE odsta­wić alko­hol (piwo to też alko­hol !). Lecze­nie nie­al­ko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby to przede wszyst­kim SCHUDNIĘCIE i zmiana…

Czy można wyleczyć alkoholowe uszkodzenie wątroby?

Oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że picie alko­holu może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia wątroby. Wyróż­niamy kilka rodza­jów alko­ho­lo­wego uszko­dze­nia wątroby: stłusz­cze­nie wątroby – w komór­kach wątro­bo­wych odkła­dają się drobne kro­pelki tłusz­czu. Wątroba ulega powięk­sze­niu. Może to nie powo­do­wać żad­nych odczu­wal­nych dole­gli­wo­ści, ale mogą…