Alkoholowe stłuszczenie wątroby czyli alkohol i jego wpływ na wątrobę

Alkoholowe stłuszczenie wątroby czyli alkohol i jego wpływ na wątrobę

Można stwier­dzić, że wątroba nie lubi alko­holu. Dzieje się tak, ponie­waż pod­czas sys­te­ma­tycz­nie i w nad­mia­rze pitego alko­holu nastę­puje blo­ko­wa­nie pracy hema­to­cy­tów, poprzez odkła­da­nie się w nich tłusz­czu. Wtedy też, stłusz­czona wątroba roz­ra­sta się. Dal­sze nad­uży­wa­nie alko­holu pro­wa­dzi do zatru­cia się…

Czy można wyleczyć alkoholowe uszkodzenie wątroby?

Oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że picie alko­holu może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia wątroby. Wyróż­niamy kilka rodza­jów alko­ho­lo­wego uszko­dze­nia wątroby: stłusz­cze­nie wątroby – w komór­kach wątro­bo­wych odkła­dają się drobne kro­pelki tłusz­czu. Wątroba ulega powięk­sze­niu. Może to nie powo­do­wać żad­nych odczu­wal­nych dole­gli­wo­ści, ale mogą…