Archiwa tagu: objawy uszkodzenia wątroby

Ostropest Plamisty wybrany rośliną/zielem roku 2009

Znany już w sta­ro­żyt­no­ści ostro­pest pla­mi­sty (Sily­bum maria­num), rege­ne­ru­jący uszko­dzone komórki wątroby, został uznany przez spe­cja­li­stów “Zie­lem Roku 2009″. Ten zaszczytny tytuł zosta­nie ofi­cjal­nie ogło­szony 15 sierp­nia w wiel­ko­pol­skiej Klęce, pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Matki Boskiej Ziel­nej i Dnia Zielarza.

Roślinę lecz­ni­czą roku wybie­rają od 14 lat firmy nale­żące do jed­nego z zagra­nicz­nych hol­din­gów, który pro­wa­dzi dzia­łal­ność m.in. w Klęce. O wybo­rze decy­duje zawsze sto­pień zain­te­re­so­wa­nia daną rośliną ośrod­ków badaw­czych w Pol­sce i na świe­cie oraz sto­pień nadziei na jej sku­tecz­ność w lecze­niu chorób.

Wszy­scy sto­su­jący Ostro­pest Pla­mi­sty mają teraz ofi­cjalne potwier­dze­nie jego sku­tecz­no­ści. Jak wszy­scy wiemy, sku­tecz­ność ostro­pe­stu jest olbrzy­mia. Uzna­nie go za “Zioło roku 2009″ to dosko­nała wia­do­mość dla nas wszyst­kich. Miejmy nadzieję, że ta nomi­na­cja sprawi, iż Ostro­pest przy­czyni się do ura­to­wa­nia więk­szej ilo­ści ludzi. Sta­nie się bar­dziej znany i czę­ściej stosowany.

Gruczolak wątroby

Gru­czo­lak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby, który czę­ściej wystę­puje u kobiet w wieku 15–45 lat, które przyj­mują tabletki (pigułki) anty­kon­cep­cyjne. W gru­pie ryzyka są też męż­czyźni sto­su­jący leki ana­bo­liczne i pre­pa­raty androgenowe.

Bar­dzo czę­sto obec­no­ści gru­czo­laka nie towa­rzy­szą żądne objawy. Sto­sun­kowo rzadko poja­wiają się bóle w przy­padku krwa­wie­nia do guza lub w przy­padku pęk­nię­cia guza i krwa­wie­nia do jamy brzusz­nej.  Cza­sem daje się wyczuć nie­pra­wi­dłową wypu­kłość poni­żej żeber po pra­wej stro­nie brzucha.

Aby zdia­gno­zo­wać gru­czo­lak wątroby używa się:

 • badań ultra­so­no­gra­ficz­nych,
 • badań dop­ple­row­skich,
 • tomo­gra­fii komputerowej,
 • rezo­nansu magnetycznego,
 • angio­gra­fii,

Lecze­nie gru­czo­la­ków wątroby to lecze­nie ope­ra­cyjne z powodu spo­rego ryzyka pęk­nię­cia guza, jego prze­miany zło­śli­wej, jak rów­nież trud­nego nie­kiedy odróż­nie­nia od raka wątroby. Ope­ra­cja naj­czę­ściej polega na resek­cji (wycię­ciu) frag­mentu wątroby z gruczolakiem.

Zadbaj już teraz o swoją wątrobę. Zdrowa wątroba to lep­sze, peł­niej­sze i dłuż­sze życie. Wspo­móż swoją wątrobę. Zrób dla niej coś dobrego, coś zdro­wego.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Kto może zacho­ro­wać na Wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C?

Wirus zapa­le­nia wątroby typu C (HCV) Wirus ten jest przy­czyną wiru­so­wego zapa­le­nia wątroby typu C. (WZW C) Uznaje się go za przy­czynę raka i mar­sko­ści wątroby. Jest on zdolny do wywo­ła­nia nosi­ciel­stwa. HCV wyka­zuje dużą wraż­li­wość na środki i metody dezyn­fek­cyjne, więk­szą niż HBV, mniej­szą niż HIV.

Myślisz zapewne, że WCW C Cie­bie nie doty­czy. A spraw­dzi­łeś jak jest naprawdę? Może nie wiesz, ale tylko w Pol­sce, około 700 000 osób nie wie o swoim zaka­że­niu. Co wię­cej, są prze­ko­nane, że zaka­że­nie wiru­sem tego typu jest w ich przy­padku niemożliwe.

Jak może dojść do zakażenia?

Naj­czę­ściej zara­żają się:

 • nar­ko­mani — sto­su­jący nar­ko­tyki drogą dożylną gdyż naj­ła­twiej do zaka­że­nia docho­dzi przez zastrzyki, ska­le­cze­nia itd.
 • pacjenci, któ­rym wyko­nano trans­fu­zję krwi
 • osoby mające bar­dzo liczne kon­takty hete­ro­sek­su­alne lub homoseksualne
 • ludzie mający ści­sły, dłu­go­trwały kon­takt z cho­rym domownikiem
 • pra­cow­nicy służby zdrowia
 • pacjenci pod­da­wani zabie­gom hemo­dia­liz — w tym wypadku ryzyko sys­te­ma­tycz­nie maleje.

Nie można także mar­gi­na­li­zo­wać ryzyka zwią­za­nego z zabie­gami upięk­sza­ją­cymi (tatu­aże, kol­czy­ko­wa­nie itp.), mimo że ich liczba jest nie­po­rów­ny­wal­nie mniej­sza do liczby wyko­ny­wa­nych codzien­nie zabie­gów medycznych

U czę­ści pacjen­tów nie jeste­śmy w sta­nie okre­ślić czyn­nika ryzyka. Moż­liwe też jest zaka­że­nie płodu przez chorą matkę — tzw. zaka­że­nie pio­nowe (wirusy posia­dają zdol­ność prze­cho­dze­nia przez łoży­sko), ale zaka­żona matka może kar­mić dziecko piersią.

Czyn­ni­kiem ryzyka jest też bar­dzo czę­ste zmie­nia­nie part­ne­rów sek­su­al­nych. Obser­wa­cje wska­zują, że przy kon­tak­tach płcio­wych zaka­że­nie HIV uła­twia zaka­że­nie wiru­sem zapa­le­nia wątroby typu C.

Zaka­że­nia na sku­tek innych kon­tak­tów fizycz­nych należą do rzad­ko­ści (wirus wystę­puje w ludz­kich wydzie­li­nach w nie­wiel­kich ilo­ściach). Inne drogi zaka­że­nia, choć zapewne ist­nieją, nie są jesz­cze do końca poznane.

Lecze­nie jest dłu­go­trwałe, bar­dzo kosz­towne, objawy uboczne tera­pii są duże. A u około połowy pacjen­tów docho­dzi do nawrotu choroby.

Warto więc zadbać o swoją wątrobę. Skoro można chro­nić wątrobę, dbać o swoje zdro­wie i o swoje życie to naj­le­piej zro­bić to jak naj­szyb­ciej. Zobacz w jaki spo­sób możesz pomóc swo­jej wątro­bie. Pamię­taj — lepiej zapo­bie­gać niż leczyć!

Czy można wyleczyć alkoholowe uszkodzenie wątroby?

Oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że picie alko­holu może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia wątroby. Wyróż­niamy kilka rodza­jów alko­ho­lo­wego uszko­dze­nia wątroby:

 • stłusz­cze­nie wątroby – w komór­kach wątro­bo­wych odkła­dają się drobne kro­pelki tłusz­czu. Wątroba ulega powięk­sze­niu. Może to nie powo­do­wać żad­nych odczu­wal­nych dole­gli­wo­ści, ale mogą też wystą­pić takie objawy, jak brak ape­tytu, nud­no­ści, wymioty, utrata wagi ciała.
 • poal­ko­ho­lowe zapa­le­nie wątroby – stan zapalny o róż­nym nasi­le­niu: od nie­wiel­kich nacie­ków zapal­nych, poprzez mar­twicę komó­rek wątro­bo­wych i włók­nie­nie aż do tzw. pio­ru­nu­ją­cej nie­wy­dol­no­ści wątroby, koń­czą­cej się śmier­cią w ciągu kliku dni. W tym przy­padku możemy zaob­ser­wo­wać powięk­sze­nie wątroby, zażół­ce­nie skóry, wodo­brzu­sze, zabu­rze­nia funk­cjo­no­wa­nia ośrod­ko­wego układu nerwowego.
 • alko­ho­lowa mar­skość wątroby – postę­pu­jące włók­nie­nie „wyłą­cza” moż­li­wość nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia wątroby. Prze­staje ona speł­niać swoje funk­cje produkcyjno-detoksykacyjne

Nie jest powie­dziane, że powyż­sze rodzaje uszko­dzeń muszą prze­cho­dzić eta­pami jedno w dru­gie, albo­wiem stłusz­cze­nie wątroby może pro­wa­dzić od razu do mar­sko­ści, a zapa­le­nie wątroby może od razu koń­czyć się śmiercią.

Warto wie­dzieć, że jest lekar­stwo wspo­ma­ga­jące i wzmac­nia­jące wątrobę. Jest nim Ostro­pest. Wzmac­nia on wątrobę pod­no­sząc poziom glu­ta­tionu, związku, który odgrywa klu­czową rolę w odtru­wa­niu. Jest sku­teczny zarówno przed, jak i po nad­uży­ciu eta­nolu. Ostro­pest sto­suje się też do ochrony wątroby u osób z cho­robą alko­ho­lową i prze­cho­dzą­cych lecze­nie odwy­kowe. Dla­tego już teraz zdo­bądź swoją kura­cję, zadbaj o swoje zdro­wie, o swoją wątrobę.

Naczyniak wątroby

Wątroba czło­wieka odgrywa naj­waż­niej­szą rolę w prze­mia­nie mate­rii ustroju. Przez nasz nie­hi­gie­niczny tryb życia nara­żona jest na wiele zagro­żeń. Naj­po­waż­niej­sze z nich są nowotwory.

Naczy­niak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby.  Naj­czę­ściej jest wykry­wany przy­pad­kowo pod­czas bada­nia USG. Wystę­puje jed­na­kowo czę­sto u męż­czyzn i kobiet. Jeśli śred­nica naczy­niaka nie prze­kra­cza 10 cm, nie wymaga on lecze­nia. Więk­sze roz­miary guza stwa­rzają ryzyko pęk­nię­cia, a co za tym idzie, krwa­wie­nia lub uci­sku naczyń i prze­wo­dów wewnątrz­wą­tro­bo­wych, a nawet innych narzą­dów jamy brzusz­nej. Inne rzad­kie objawy wystę­po­wa­nia naczy­niaka wątroby to bóle i stany pod­go­rącz­kowe, zwią­zane ze zmia­nami w obrę­bie guza, jak zwap­nie­nie czy mar­twica. Obec­ność naczy­niaka można wykryć w bada­niu ultra­so­no­gra­ficz­nym lub w tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej, cza­sami konieczne jest wyko­na­nie rezo­nansu magne­tycz­nego lub scyn­ty­gra­fii z uży­ciem krwi­nek czer­wo­nych zna­ko­wa­nych izo­to­pem technetu.

Nie sto­suje się lecze­nia ope­ra­cyj­nego – bowiem jako guzy bar­dzo dobrze una­czy­nione są bar­dzo trudne go chi­rur­gicz­nego usu­wa­nia. Nie mają też zwy­kle ten­den­cji do zna­czą­cego powięk­sza­nia się – ich wymiar nie prze­kra­cza na ogół kilku centymetrów.

A Ty co zro­bi­łeś dla swo­jej wątroby?

Dieta przy chorej wątrobie

Kiedy się oka­zuje, że wątroba zaczyna sie bun­to­wać, naj­le­piej dia­me­tral­nie zmie­nić spo­sób żywie­nia. Dieta przy cho­rej atro­bie to tak naprawdę dra­styczna zmiana naszych nawy­ków żywie­nio­wych. Dieta powinna być lek­ko­strawna, wyso­ko­biał­kowa, bogata w wita­miny i sole mine­ralne i warto uzu­peł­nić ją zio­łami.

Lepiej ogra­ni­czyć i to znacz­nie, spo­ży­wa­nie: cebuli, czosnku, kapu­sty, papryki, ogór­ków, octu, roślin strącz­ko­wych, śmie­tany, tłusz­czu, obsma­ża­nia, sma­że­nia, dusze­nia, pie­cze­nia — w tłusz­czu. Coca-coli (i wszel­kich napo­jów gazo­wa­nych), kawy, cze­ko­lady, tor­tów, kre­mów, pie­czywa razo­wego, gru­bych kasz itp.

Zale­cane: pie­czywo pszenne i żyt­nie z niskiego prze­mie­łamu, czer­stwe, sucharki; masło, twa­róg, ser biały, jajka na miękko, chuda szynka, polę­dwica parówki, miód, zupy na wywa­rach warzyw­nych, z chu­dego mięsa, kasze na sypko, kasze roz­kle­jone, drobne maka­rony, lane klu­ski, klu­ski fran­cu­skie, chude mięso i ryby: goto­wane, w warzy­wach, z wody, potrawki, pul­pety, pie­czone bez tłusz­czu w folii bądź per­ga­mi­nie; z tłusz­czy: oliwa, olej sojowy, sło­necz­ni­kowy, kuku­ry­dziany; owoce (bez­pest­kowe), kom­poty, musy, gala­retki, kok­tajle mleczno-owocowe, owoce przcie­rane, biszkopty.

Warto też wcze­śniej zadbać o swoją wątrobę i ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie pro­duk­tów szko­dzą­cych wątro­bie. Jeśli zależy Ci na zdro­wej wątro­bie prze­czy­taj jak sku­teczny może być Ostro­pest, zaj­mie Ci to 10 minut a wątroba będzie Ci wdzięczna.


Woreczek żółciowy, jak o niego dbać i oczyścić np. z kamieni żółciowych

Męczy cię nie­straw­ność? Czu­jesz cię­żar w żołądku i czę­sto ci się odbija?  Być może twój wore­czek żół­ciowy szwan­kuje. Nie wiesz co robić? Zaczy­nasz się zamar­twiać? Może zmie­nisz jadło­spis? Bo jedze­nie ma wpływ na pracę woreczka żół­cio­wego. Zdrowa dieta i zioła to sekret zdro­wego woreczka żółciowego.

Wszel­kie sygnały szwan­ko­wa­nia woreczka żół­cio­wego mogą świad­czyć o two­rze­niu się zło­gów w pęche­rzyku żół­cio­wym lub w prze­wo­dach żół­cio­wych, czyli o kamicy żół­cio­wej. Silne bóle i napady kolki w pra­wej czę­ści brzu­cha, nud­no­ści, wymioty, zgaga rów­nież na nią wska­zuję. Dole­gli­wo­ści wystę­pują naj­czę­ściej w nocy, kilka godzin po obfi­tym posiłku zawie­ra­ją­cym cze­ko­ladę, żółtka jaj, śmie­tanę, tłu­ste mięso i wędliny, a także potrawy sma­żone i pie­czone na tłusz­czu. Wtedy pęche­rzyk żół­ciowy się kur­czy, wyda­la­jąc jak naj­wię­cej żółci nie­zbęd­nej do tra­wie­nia tłusz­czów. Pod wpły­wem sil­nego skur­czu wraz z żół­cią mogą prze­su­wać się też kamie­nie żół­ciowe i to jest nie­zwy­kle nie­przy­jemne i bolesne.

Kamie­nie two­rzą się długo i począt­kowo nie dają żad­nych obja­wów. Może to trwać nawet kilka lat. Do two­rze­nia się ich przy­czy­nia się nie­zdrowa dieta. Za dużo tłusz­czów, cukrów pro­stych, za mało błon­nika.  Dra­styczne kura­cje odchu­dza­jące i czę­ste gło­dówki rów­nież uła­twiają two­rze­nie się kamieni żółciowych.

Codzienne spo­ży­wa­nie warzyw i owo­ców oraz pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych błon­nik pomaga utrzy­mać wątrobę w dobrej kondycji.

Wska­zane są: mar­chew, pie­truszka, szpi­nak, buraki, sałata, pomi­dory bez skórki, cyko­ria, rze­żu­cha i ogórki, seler, dynia, zie­lony gro­szek. Naj­le­piej jeść je na surowo, po dopra­wie­niu odro­biną oleju lub masła.
Nie­wska­zane są: potrawy z warzyw strącz­ko­wych, grzyby, słodka kapu­sta, bruk­selka, kala­fior, kala­repa, cebula, por, czo­snek, rzepa, rzod­kiewka, bru­kiew, a także świeże ogórki.
Warto jeść: doj­rzałe oraz nie­zbyt kwa­śne owoce obrane ze skórki. Owoce jago­dowe (jagody, poziomki, maliny) naj­le­piej prze­trzeć przez sitko, a gruszki ugo­to­wać lub upiec.
Lepiej uni­kać: owo­ców kwa­śnych i nie­doj­rza­łych (agrest, porzeczki, wiśnie).
Uży­waj łagod­nych przy­praw, które wspo­ma­gają tra­wie­nie, np. koperku, natki pie­truszki, suszo­nych i świe­żych ziół (maje­ra­nek, melisa, mięta, estra­gon), cyna­monu, goź­dzi­ków, soku z cytryny.

Ważne aby nie pić kawy na czczo i znacz­nie ogra­ni­czyć jej spo­ży­wa­nie. Tak jak alko­holi i moc­nej her­baty i kakao i napo­jów gazo­wa­nych. Jak już wspo­mnia­łem -  Uni­kaj tłusz­czów zwie­rzę­cych. Aaa  i jedz dużo ryb.

Dosko­nale spraw­dza się też sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu. Dzięki niemu wyeli­mi­no­wa­nie bólu wątroby jest pro­ste! Przy­wró­ce­nie zdro­wia woreczka żół­cio­wego jest prost­sze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej pro­sto­cie, pozby­cie się bólu, wzdęć i kolek może być nie­mal w 100% auto­ma­tyczne. Warto więc zasta­no­wić się nad pozna­niem lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści Ostro­pe­stu pla­mi­stego! Wtedy dieta będzie mniej uciąż­liwa i być może mniej restryk­cyjna. A wątroba będzie zdrowa!.

Słów kilka o wątrobie

Naj­waż­niej­sza rzecz, którą należy wie­dzieć to to, że wątroba znaj­duje się w oko­licy pod­że­bro­wej pra­wej.  W tej czę­ści ciała zaj­muje znaczną część nad­brzu­sza i część lewego pod­że­brza. Od góry przy­krywa wątrobę prze­pona, sąsia­dem z dołu jest żołą­dek, a poni­żej niego są jelita.

Wątroba ma wagę około 1,5 kg. Wyso­kość wątroby osiąga 15–20 cm, a sze­ro­kość 22–26 cm. Podob­nie jak więk­szość narzą­dów pokryta jest błoną suro­wi­czą — w tym przy­padku otrzewną wyście­ła­jącą rów­nież ściany jamy brzusznej.

Wątroba jest narzą­dem rucho­mym, ale deli­kat­nym. Kola­ge­nowe blaszki otrzew­nej two­rzą wię­za­dła, na któ­rych wątroba jest zawie­szona. Te ela­styczne i amor­ty­zu­jące wstrząsy ciała rusz­to­wa­nie spra­wia, że cały narząd jest w znacz­nym stop­niu ruchomy. Jed­nak pomimo swej rucho­mo­ści i ela­stycz­no­ści wątroba jest narzą­dem deli­kat­nym i może ulec uszko­dze­niu pod wpły­wem sil­nych ura­zów mecha­nicz­nych. Wie­dzą o tym dosko­nale bok­se­rzy i mistrzo­wie karate, któ­rzy usi­łują razić sil­nymi cio­sami ten wraż­liwy na ból i uszko­dze­nia narząd.

Cięż­kie uszko­dze­nie nad­mia­rem tok­syn pokar­mo­wych lub pole­ko­wych wątroby jest nie­stety, moż­liwe – pomimo jej nie­zwy­kłych moż­li­wo­ści odtru­wa­nia ustroju z tok­syn i samo­re­ge­ne­ra­cji. Przy­kła­dem zagro­że­nia tego typu jest zje­dze­nie mucho­mora sro­mot­ni­ko­wego zawie­ra­ję­cego zabój­czą dla wątroby tru­ci­znę. Lista tru­cizn powo­du­ją­cych duże i nie­od­wra­calne uszko­dze­nia wątroby jest nie­stety znaczna. Spo­wo­do­wana sil­nym zatru­ciem utrata zdol­no­ści neu­tra­li­za­cji tok­syn ozna­cza zgon w ciągu kil­ku­na­stu godzin, wsku­tek ogól­nego zatru­cia organizmu.

Aby utrzy­my­wać wątrobę w dobrej kon­dy­cji i dobrym zdro­wiu naj­le­piej wzbo­ga­cić swoją dietę o zioła. Zioła, które sku­tecz­nie będa chro­niły wątrobę. Popraw kon­dy­cję swo­jej wątroby. Dzia­łaj już teraz.

Jak skutecznie chronić wątrobę

Jak wia­domo to dieta jest pod­stawą lecze­nia cho­rej wątroby. Należy także wie­dzieć, że zioła nie­zwy­kle sku­tecz­nie poma­gają w jej lecze­niu i zapo­bie­ga­niu jej cho­ro­bom. Nie­stety prawda jest taka, że na zaawan­so­wane i nie­od­wra­calne zmiany w wątro­bie leku nie ma.

Jed­nak wiele dole­gli­wo­ści pomogą zła­go­dzić zio­łowe pre­pa­raty z nasion ostro­pe­stu pla­mi­stego. Jego prze­waga nad środ­kami pocho­dze­nia che­micz­nego polega na tym, że może być sto­so­wany o wiele dłu­żej i nie dopro­wa­dza do poważ­nych uszko­dzeń miąż­szu wątroby. Jak rów­nież lepiej hamuje pro­cesy cho­ro­bowe w komórce wątro­bo­wej. Nato­miast lekar­stwa (che­mia) przy­no­szą zazwy­czaj doraźną ulgę i nie przy­no­szą dłu­go­trwa­łych efektów.

Jak powszech­nie wia­domo zioła sto­so­wane są od bar­dzo dawna. Nasi przod­ko­wie odkryli ich zba­wienne dzia­ła­nie dla naszego zdro­wia. Dla­tego bar­dzo żałuję, iż teraz zapo­mi­namy o nich. Więk­sze nadzieje pokry­wamy w lekar­stwach. Oczy­wi­ście są one sku­teczne, ale może lepiej zapo­bie­gać niż leczyć? Warto zaufać wie­dzy i sile zaklę­tej w zio­ło­wych pre­pa­ra­tach.

Aby sku­tecz­nie chro­nić swoją wątrobę warto zapo­znać się z poniż­szymi radami:

 • Sto­suj lekar­stwa tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
 • Nie pij alko­holu i nie pal papierosów.
 • Nie prze­ja­daj się, jedz regu­lar­nie w ciągu dnia 4–5 nie­zbyt obfi­tych posiłków.
 • Dbaj, aby w codzien­nym jadło­spi­sie nie bra­ko­wało wita­min – jedz owoce i dużo suró­wek ze względu na wita­minę C oraz razowe pie­czywo i prze­twory mleczne, zawie­ra­jące dużo wita­min z grupy B.
 • Zre­zy­gnuj z potraw tłu­stych i sma­żo­nych, zwłasz­cza w głę­bo­kim tłuszczu.
 • Pre­fe­ruj lek­kie potrawy goto­wane, duszone oraz pie­czone bez tłusz­czu w przy­kry­wa­nych naczy­niach – żaro­od­por­nych lub w ręka­wie foliowym.
 • Z umia­rem uży­waj soli.
 • Ogra­ni­czaj słodycze.
 • Przy­pra­wiaj potrawy ziołami.
 • Jeśli masz dużą nad­wagę, posta­raj się schud­nąć, ale nie sto­suj dra­stycz­nej diety poni­żej 1200 kcal ani tym bar­dziej dłu­go­trwa­łych głodówek.
 • Pij her­batki zio­łowe (zwłasz­cza z mie­sza­nek zio­ło­wych), uła­twia­jące tra­wie­nie i uspraw­nia­jące czyn­ność wątroby.
 • Jeśli sto­su­jesz doustne środki anty­kon­cep­cyjne lub leczysz się hor­mo­nal­nie, sys­te­ma­tycz­nie kon­tro­luj stan wątroby.

Kolka wątrobowa

Kolka wątro­bowa — potoczna nazwa na ostre, napa­dowe bóle głów­nie w oko­licy pra­wego pod­że­brza, poja­wia­jące się zwy­kle po błę­dach die­te­tycz­nych, np. po spo­ży­ciu tłu­stych pokar­mów lub alkoholu.

Ból taki powstaje wsku­tek nad­mier­nych skur­czów pęche­rzyka żół­cio­wego pobu­dzo­nego do wydzie­la­nia żółci, gdy trwa jego zapa­le­nie lub przy kamicy żółciowej.

Cha­rak­te­ry­stycz­nym dla zapa­le­nia pęche­rzyka żół­cio­wego jest dodatni objaw Cheł­moń­skiego*.

Dosko­nały w lecze­niu kolki wątro­bo­wej jest Ostro­pest pla­mi­sty**

” Sta­jesz przed lustrem i widzisz uśmiech na swo­jej twa­rzy. Nie możesz się nadzi­wić. To jest twarz zdro­wego i wypo­czę­tego czło­wieka. W końcu nic Cię nie boli. Nie boli wątroba. Skoń­czyła się kolka wątrobowa.”

* Objaw Cheł­moń­skiego – objaw cho­ro­bowy wystę­pu­jący w cho­ro­bach wątroby, pole­ga­jący na wystę­po­wa­niu bole­sno­ści w trak­cie ude­rze­nia w oko­licę łuku żebro­wego pra­wego. Zwy­kle bada­nie tego objawu polega na poło­że­niu dłoni na łuku żebro­wym pra­wym i następ­nie ude­rze­niu w dłoń pię­ścią dru­giej ręki. W przy­padku wystą­pie­nia bólu uważa się objaw za dodatni i świad­czy to o ist­nie­niu pro­cesu zapal­nego pęche­rzyka żół­cio­wego, zwłasz­cza w kamicy żół­cio­wej. Objaw opi­sał pol­ski lekarz Adam Cheł­moń­ski (1861–1924).

** Ostro­pest - jest to dziko rosnąca roślina na tere­nie śródziemnomorskim.