Ostropest Plamisty wybrany rośliną/zielem roku 2009

Ostropest Plamisty wybrany rośliną/zielem roku 2009

Znany już w sta­ro­żyt­no­ści ostro­pest pla­mi­sty (Sily­bum maria­num), rege­ne­ru­jący uszko­dzone komórki wątroby, został uznany przez spe­cja­li­stów “Zie­lem Roku 2009″. Ten zaszczytny tytuł zosta­nie ofi­cjal­nie ogło­szony 15 sierp­nia w wiel­ko­pol­skiej Klęce, pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Matki Boskiej Ziel­nej i Dnia Zie­la­rza. Roślinę…

Gruczolak wątroby

Gru­czo­lak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby, który czę­ściej wystę­puje u kobiet w wieku 15–45 lat, które przyj­mują tabletki (pigułki) anty­kon­cep­cyjne. W gru­pie ryzyka są też męż­czyźni sto­su­jący leki ana­bo­liczne i pre­pa­raty andro­ge­nowe. Bar­dzo czę­sto obec­no­ści gru­czo­laka nie towa­rzy­szą żądne objawy.…

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Kto może zacho­ro­wać na Wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C? Wirus zapa­le­nia wątroby typu C (HCV) Wirus ten jest przy­czyną wiru­so­wego zapa­le­nia wątroby typu C. (WZW C) Uznaje się go za przy­czynę raka i mar­sko­ści wątroby. Jest on zdolny do wywo­ła­nia nosicielstwa.…

Czy można wyleczyć alkoholowe uszkodzenie wątroby?

Oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że picie alko­holu może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia wątroby. Wyróż­niamy kilka rodza­jów alko­ho­lo­wego uszko­dze­nia wątroby: stłusz­cze­nie wątroby – w komór­kach wątro­bo­wych odkła­dają się drobne kro­pelki tłusz­czu. Wątroba ulega powięk­sze­niu. Może to nie powo­do­wać żad­nych odczu­wal­nych dole­gli­wo­ści, ale mogą…

Naczyniak wątroby

Wątroba czło­wieka odgrywa naj­waż­niej­szą rolę w prze­mia­nie mate­rii ustroju. Przez nasz nie­hi­gie­niczny tryb życia nara­żona jest na wiele zagro­żeń. Naj­po­waż­niej­sze z nich są nowo­twory. Naczy­niak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby.  Naj­czę­ściej jest wykry­wany przy­pad­kowo pod­czas bada­nia USG. Wystę­puje jed­na­kowo często…

Dieta przy chorej wątrobie

Kiedy się oka­zuje, że wątroba zaczyna sie bun­to­wać, naj­le­piej dia­me­tral­nie zmie­nić spo­sób żywie­nia. Dieta przy cho­rej atro­bie to tak naprawdę dra­styczna zmiana naszych nawy­ków żywie­nio­wych. Dieta powinna być lek­ko­strawna, wyso­ko­biał­kowa, bogata w wita­miny i sole mine­ralne i warto uzu­peł­nić ją…

Słów kilka o wątrobie

Naj­waż­niej­sza rzecz, którą należy wie­dzieć to to, że wątroba znaj­duje się w oko­licy pod­że­bro­wej pra­wej.  W tej czę­ści ciała zaj­muje znaczną część nad­brzu­sza i część lewego pod­że­brza. Od góry przy­krywa wątrobę prze­pona, sąsia­dem z dołu jest żołą­dek, a poni­żej niego…

Jak skutecznie chronić wątrobę

Jak wia­domo to dieta jest pod­stawą lecze­nia cho­rej wątroby. Należy także wie­dzieć, że zioła nie­zwy­kle sku­tecz­nie poma­gają w jej lecze­niu i zapo­bie­ga­niu jej cho­ro­bom. Nie­stety prawda jest taka, że na zaawan­so­wane i nie­od­wra­calne zmiany w wątro­bie leku nie ma. Jed­nak wiele…

Kolka wątrobowa

Kolka wątro­bowa — potoczna nazwa na ostre, napa­dowe bóle głów­nie w oko­licy pra­wego pod­że­brza, poja­wia­jące się zwy­kle po błę­dach die­te­tycz­nych, np. po spo­ży­ciu tłu­stych pokar­mów lub alko­holu. Ból taki powstaje wsku­tek nad­mier­nych skur­czów pęche­rzyka żół­cio­wego pobu­dzo­nego do wydzie­la­nia żółci, gdy…