Leczenie ziołowe przewlekłych chorób wątroby

Leczenie ziołowe przewlekłych chorób wątroby

Zda­niem wielu leka­rzy z całego świata, nie­zwy­kle korzystne wyniki w lecze­niu prze­wle­kłych cho­rób wątroby można osią­gnąć sto­su­jąc pre­pa­raty zie­lar­skie i zio­łowe. Ich ogromna prze­waga nad środ­kami pocho­dze­nia che­micz­nego polega na tym, że mogą być one sto­so­wane znacz­nie dłu­żej i nie…

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Kiedy nie­wła­ści­wie się odży­wiasz i Twoja dieta ocieka tłusz­czem a na doda­tek uwiel­biasz spo­ży­wać alko­hol w pokaź­nych ilo­ściach to w pew­nym mone­cie Twoja wątroba da o sobie znać. Wątroba będzie powięk­szona, zacznie cię boleć. Będzie spo­wal­niała swoje czyn­no­ści fizjo­lo­giczne. Staje się…

Rola wątroby

Rola wątroby

Nie każdy wie jaką ważną rolę speł­nia wątroba w naszym orga­ni­zmie. Zazwy­czaj zasta­na­wiamy się nad jej rolą dopiero w sytu­acji, kiedy zaczyna nam coś dole­gać. Rola wątroby wbrew pozo­rom jest olbrzy­mia. Warto wie­dzieć, że wchło­nięte cukry pro­ste, ami­no­kwasy i kwasy…

Dieta w schorzeniach wątroby

Dieta w schorzeniach wątroby

Z powodu trybu naszego życia i zmian spo­sobu żywie­nia, prze­wle­kłe cho­roby wątroby są nie­stety dość „popu­larne” i obej­mują wiele jed­no­stek cho­ro­bo­wych. Do naj­waż­niej­szych zali­czamy: — prze­wle­kłe zapa­le­nie wątroby (np. wiru­sowe) – mar­skość wątroby – tok­syczne uszko­dze­nie wątroby (zatru­cie grzybami) –…

Gruczolak wątroby

Gru­czo­lak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby, który czę­ściej wystę­puje u kobiet w wieku 15–45 lat, które przyj­mują tabletki (pigułki) anty­kon­cep­cyjne. W gru­pie ryzyka są też męż­czyźni sto­su­jący leki ana­bo­liczne i pre­pa­raty andro­ge­nowe. Bar­dzo czę­sto obec­no­ści gru­czo­laka nie towa­rzy­szą żądne objawy.…

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Kto może zacho­ro­wać na Wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C? Wirus zapa­le­nia wątroby typu C (HCV) Wirus ten jest przy­czyną wiru­so­wego zapa­le­nia wątroby typu C. (WZW C) Uznaje się go za przy­czynę raka i mar­sko­ści wątroby. Jest on zdolny do wywo­ła­nia nosicielstwa.…

Naczyniak wątroby

Wątroba czło­wieka odgrywa naj­waż­niej­szą rolę w prze­mia­nie mate­rii ustroju. Przez nasz nie­hi­gie­niczny tryb życia nara­żona jest na wiele zagro­żeń. Naj­po­waż­niej­sze z nich są nowo­twory. Naczy­niak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby.  Naj­czę­ściej jest wykry­wany przy­pad­kowo pod­czas bada­nia USG. Wystę­puje jed­na­kowo często…

Dieta przy chorej wątrobie

Kiedy się oka­zuje, że wątroba zaczyna sie bun­to­wać, naj­le­piej dia­me­tral­nie zmie­nić spo­sób żywie­nia. Dieta przy cho­rej atro­bie to tak naprawdę dra­styczna zmiana naszych nawy­ków żywie­nio­wych. Dieta powinna być lek­ko­strawna, wyso­ko­biał­kowa, bogata w wita­miny i sole mine­ralne i warto uzu­peł­nić ją…

Słów kilka o wątrobie

Naj­waż­niej­sza rzecz, którą należy wie­dzieć to to, że wątroba znaj­duje się w oko­licy pod­że­bro­wej pra­wej.  W tej czę­ści ciała zaj­muje znaczną część nad­brzu­sza i część lewego pod­że­brza. Od góry przy­krywa wątrobę prze­pona, sąsia­dem z dołu jest żołą­dek, a poni­żej niego…