Archiwa tagu: objawy chorej watroby

Leczenie ziołowe przewlekłych chorób wątroby

Zda­niem wielu leka­rzy z całego świata, nie­zwy­kle korzystne wyniki w lecze­niu prze­wle­kłych cho­rób wątroby można osią­gnąć sto­su­jąc pre­pa­raty zie­lar­skie i ziołowe.

Ich ogromna prze­waga nad środ­kami pocho­dze­nia che­micz­nego polega na tym, że mogą być one sto­so­wane znacz­nie dłu­żej i nie dopro­wa­dzają do uszko­dzeń miąż­szu wątroby.

U bar­dzo wielu cho­rych sku­tecz­nie hamują pro­cesy cho­ro­bowe w komór­kach wątro­bo­wych.  Naj­lep­szych środ­ków należą:

 • wyciągi z nasion oraz same nasiona ostro­pe­stu plamistego
 • wyciąg z ziela karczochów.

Popu­larna już dziś syli­ma­ryna (obecna w ostro­pe­ście pla­mi­stym), na którą skła­dają się takie ciała czynne jak: syli­bi­lina, syli­dia­mina i sylikrystyna.

Korzyst­nie jest wzbo­ga­cać te sub­stan­cje wita­mi­nami — zespo­łem wita­min B 1, B 2, B 6 i PP – waż­nych w pra­wi­dło­wych pro­ce­sach prze­miany materii.

Ostro­pest pla­mi­sty w nie­zwy­kle sku­teczny spo­sób ratuje wątrobę i pozwala na przy­wró­ce­nie jej peł­nej spraw­no­ści. Jest dosko­nały jako lek oraz w pro­fi­lak­tyce.

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Kiedy nie­wła­ści­wie się odży­wiasz i Twoja dieta ocieka tłusz­czem a na doda­tek uwiel­biasz spo­ży­wać alko­hol w pokaź­nych ilo­ściach to w pew­nym mone­cie Twoja wątroba da o sobie znać.

Wątroba będzie powięk­szona, zacznie cię boleć. Będzie spo­wal­niała swoje czyn­no­ści fizjo­lo­giczne. Staje się znacz­nie mniej wydolna jako fabryka che­miczna orga­ni­zmu. To wszystko prze­kłada się na osła­bie­nie wszyst­kich naszych funk­cji życiowych.

Chora wątroba ma coraz mniej­sze zdol­ność odtru­wa­nia orga­ni­zmu z tok­syn. To zagraża ogól­nym zatru­ciem. Nie­stety prze­wle­kłe cho­roby wątroby nie należą do rzad­ko­ści. Dla­tego warto dbać o swoją wątrobę. Boląca wątroba to naprawdę zły objaw i nie­stety nie wróży niczego dobrego.

Warto więc roz­wa­żyć zmianę diety, ogra­ni­cze­nie tłu­stych i obcią­ża­ją­cych wątrobę potraw i spo­ży­cie alko­holu. Należy też pomy­śleć o pro­fi­lak­tyce. To jest naj­lep­sze roz­wią­za­nie. A w pro­fi­lak­tyce lecze­nia bolą­cej wątroby naj­le­piej spi­suje się natu­ralny ostro­pest pla­mi­sty.

Rola wątroby

Nie każdy wie jaką ważną rolę speł­nia wątroba w naszym orga­ni­zmie. Zazwy­czaj zasta­na­wiamy się nad jej rolą dopiero w sytu­acji, kiedy zaczyna nam coś dole­gać. Rola wątroby wbrew pozo­rom jest olbrzy­mia. Warto wie­dzieć, że wchło­nięte cukry pro­ste, ami­no­kwasy i kwasy tłusz­czowe dostają się żyłą wrotną do wątroby. Dla­tego wątroba jest taka wraż­liwa na tłuszcz, sma­żone potrawy, alkohol.

Ale to oczy­wi­ście nie wszystko. To dopiero począ­tek. Wątroba uczest­ni­czy w prze­mia­nie węglo­wo­da­nów, bia­łek i tłusz­czów. Wątroba bie­rze udział w utrzy­ma­niu sta­łego poziomu glu­kozy we krwi, maga­zy­nuje gli­ko­gen, roz­kłada go w reak­cjach gli­ko­ge­no­lizy do glu­kozy. To brzmi odro­binę naukowo i mogę się zało­żyć, że wiele Ci to nie mówi.

Ale to, że jedną z wielu ról wątroby jest utle­nia­nie kwa­sów tłusz­czo­wych, pro­duk­cja żółci i neu­tra­li­za­cja tru­cizn już łatwiej zro­zu­mieć. Łatwiej sobie to wyobrazić.

Jak widać, nasza wątroba jest “wyspe­cja­li­zo­wa­nym zakła­dem”. To naprawdę ważny narząd. A my bar­dzo czę­sto o tym zapo­mi­namy. I nie dość, że nie wspo­ma­gamy wątroby, to jesz­cze utrud­niamy jej zada­nia. Robimy wszystko aby nie speł­niała dobrze swo­jej roli, swo­ich zadań. To wła­śnie z wątroby naczy­nia krwio­no­śne niosą sub­stan­cje odżyw­cze do komó­rek ciała.

Zła dieta — bogata w tłusz­cze, sma­żone cięż­ko­strawne potrawy, alko­hol i inne używki nie zmie­nią oczy­wi­ście roli wątroby. Nie zmie­nią, ale mogą ją uszko­dzić. Uszko­dze­nie wątroby odbija się na całym orga­ni­zmie. Warto więc pomy­śleć o pro­fi­lak­tyce. Wystar­czy odro­binę wspo­móc wątrobę, wystar­czy jej nie szko­dzić. A kiedy już jej zaszko­dzi­li­śmy, należy się jej opieka.

Naj­waż­niej­sza jest, jak już pisa­łem, pro­fi­lak­tyka. Pomyśl o niej już teraz.

ps. Jako cie­ka­wostkę można dodać, że wątroba pro­du­kuje duże ilo­ści ciepła.

Dieta w schorzeniach wątroby

Z powodu trybu naszego życia i zmian spo­sobu żywie­nia, prze­wle­kłe cho­roby wątroby są nie­stety dość „popu­larne” i obej­mują wiele jed­no­stek chorobowych.

Do naj­waż­niej­szych zaliczamy:

- prze­wle­kłe zapa­le­nie wątroby (np. wiru­sowe)
– mar­skość wątroby
– tok­syczne uszko­dze­nie wątroby (zatru­cie grzy­bami)
– stłusz­cze­nie wątroby

Począt­kowe objawy cho­rób wątroby są mało uchwytne. Są nie­ty­powe i czę­sto nie łączone przy­czy­nowo z nie­wy­dol­no­ścią wątroby.

Z powodu, iż objawy są nie­ty­powe bar­dzo czę­sto są baga­te­li­zo­wane. Nie łączymy z chorą wątrobą zabu­rzeń tra­wien­nych, dłu­go­trwa­łego zmę­cze­nia, złego samo­po­czu­cia, bólu głowy i docho­dzą­cych póź­niej bólów brzu­cha w oko­licy pod­że­bro­wej pra­wej, wzdęć, zaparć.

Rów­no­cze­śnie może poja­wić się też osła­bie­nie odpor­no­ści i skłon­ność do infek­cji bak­te­ryj­nych, wiru­so­wych i droż­dża­ko­wych, czy alergia.

Jeśli tego nie zauwa­żymy w porę, lecze­nie będzie dłu­go­trwałe i nie zawsze sku­teczne. Ale można dzia­łać zapo­bie­gaw­czo. Sto­su­jąc odpo­wied­nie zioła.

Rola ziół jest nie do prze­ce­nie­nia. Zioła poma­gają wzmac­niać i leczyć wątrobę. Zapo­bie­gają poja­wia­niu się cho­roby a w nie­któ­rych przy­pad­kach poma­gają rege­ne­ro­wać uszko­dzoną wątrobę.

Do naj­sku­tecz­niej­szych środ­ków zio­ło­wych leczą­cych prze­wle­kle chorą wątrobę należą wyciągi z nasion ostro­pe­stu pla­mi­stego. Ostro­pest jest rów­nież nie­zwy­kle sku­tecz­nym lekar­stwem w przy­padku zatruć mucho­mo­rem sromotnikowym.

W prze­wle­kłych sta­nach cho­ro­bo­wych obok leków i ziół – odpo­wied­nia dieta bar­dzo waż­nym postę­po­wa­niem leczniczym.

Zasadą jest:

- umie­jętne daw­ko­wa­nie białka
– uni­kane potraw tłu­stych i sma­żo­nych
– uni­ka­nie przy­praw draż­nią­cych prze­wód pokar­mowy (pieprz, curry, czą­ber, itp),
– eli­mi­na­cja z diety alkoholu

Przy­kła­dowy jadło­spis w prze­wle­kłych cho­ro­bach wątroby.

Śnia­da­nie:
Kasza manna na mleku i wywa­rze z warzyw, pie­czywo mie­szane — chleb pszenny i pie­czywo pół-cukiernicze, masło, pasta z sera twa­ro­go­wego (i pomi­do­rów), miód, napój z dzi­kiej róży.

Śnia­da­nie II:
Gala­retka z ryby, bułka, jabłko w sosie waniliowym.

Obiad:
Zupa jarzy­nowa z lanym cia­stem, pul­pety z cie­lę­ciny, mar­chew goto­wana, sałata zie­lona polana kefi­rem, ziem­niaki puree, kom­pot z jabłek.

Pod­wie­czo­rek:
Kok­tajl mleczno-warzywno-owocowy, biszkopty.

Kola­cja:
Pie­rogi leniwe, surówka z jabłek, her­bata z cytryną.

Wzbo­ga­ca­jąc dietę dwoma łyżecz­kami ostro­pe­stu rege­ne­ra­cja wątroby nastąpi szyb­ciej. Zioła to cudowne lekar­stwo.

Gruczolak wątroby

Gru­czo­lak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby, który czę­ściej wystę­puje u kobiet w wieku 15–45 lat, które przyj­mują tabletki (pigułki) anty­kon­cep­cyjne. W gru­pie ryzyka są też męż­czyźni sto­su­jący leki ana­bo­liczne i pre­pa­raty androgenowe.

Bar­dzo czę­sto obec­no­ści gru­czo­laka nie towa­rzy­szą żądne objawy. Sto­sun­kowo rzadko poja­wiają się bóle w przy­padku krwa­wie­nia do guza lub w przy­padku pęk­nię­cia guza i krwa­wie­nia do jamy brzusz­nej.  Cza­sem daje się wyczuć nie­pra­wi­dłową wypu­kłość poni­żej żeber po pra­wej stro­nie brzucha.

Aby zdia­gno­zo­wać gru­czo­lak wątroby używa się:

 • badań ultra­so­no­gra­ficz­nych,
 • badań dop­ple­row­skich,
 • tomo­gra­fii komputerowej,
 • rezo­nansu magnetycznego,
 • angio­gra­fii,

Lecze­nie gru­czo­la­ków wątroby to lecze­nie ope­ra­cyjne z powodu spo­rego ryzyka pęk­nię­cia guza, jego prze­miany zło­śli­wej, jak rów­nież trud­nego nie­kiedy odróż­nie­nia od raka wątroby. Ope­ra­cja naj­czę­ściej polega na resek­cji (wycię­ciu) frag­mentu wątroby z gruczolakiem.

Zadbaj już teraz o swoją wątrobę. Zdrowa wątroba to lep­sze, peł­niej­sze i dłuż­sze życie. Wspo­móż swoją wątrobę. Zrób dla niej coś dobrego, coś zdro­wego.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Kto może zacho­ro­wać na Wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C?

Wirus zapa­le­nia wątroby typu C (HCV) Wirus ten jest przy­czyną wiru­so­wego zapa­le­nia wątroby typu C. (WZW C) Uznaje się go za przy­czynę raka i mar­sko­ści wątroby. Jest on zdolny do wywo­ła­nia nosi­ciel­stwa. HCV wyka­zuje dużą wraż­li­wość na środki i metody dezyn­fek­cyjne, więk­szą niż HBV, mniej­szą niż HIV.

Myślisz zapewne, że WCW C Cie­bie nie doty­czy. A spraw­dzi­łeś jak jest naprawdę? Może nie wiesz, ale tylko w Pol­sce, około 700 000 osób nie wie o swoim zaka­że­niu. Co wię­cej, są prze­ko­nane, że zaka­że­nie wiru­sem tego typu jest w ich przy­padku niemożliwe.

Jak może dojść do zakażenia?

Naj­czę­ściej zara­żają się:

 • nar­ko­mani — sto­su­jący nar­ko­tyki drogą dożylną gdyż naj­ła­twiej do zaka­że­nia docho­dzi przez zastrzyki, ska­le­cze­nia itd.
 • pacjenci, któ­rym wyko­nano trans­fu­zję krwi
 • osoby mające bar­dzo liczne kon­takty hete­ro­sek­su­alne lub homoseksualne
 • ludzie mający ści­sły, dłu­go­trwały kon­takt z cho­rym domownikiem
 • pra­cow­nicy służby zdrowia
 • pacjenci pod­da­wani zabie­gom hemo­dia­liz — w tym wypadku ryzyko sys­te­ma­tycz­nie maleje.

Nie można także mar­gi­na­li­zo­wać ryzyka zwią­za­nego z zabie­gami upięk­sza­ją­cymi (tatu­aże, kol­czy­ko­wa­nie itp.), mimo że ich liczba jest nie­po­rów­ny­wal­nie mniej­sza do liczby wyko­ny­wa­nych codzien­nie zabie­gów medycznych

U czę­ści pacjen­tów nie jeste­śmy w sta­nie okre­ślić czyn­nika ryzyka. Moż­liwe też jest zaka­że­nie płodu przez chorą matkę — tzw. zaka­że­nie pio­nowe (wirusy posia­dają zdol­ność prze­cho­dze­nia przez łoży­sko), ale zaka­żona matka może kar­mić dziecko piersią.

Czyn­ni­kiem ryzyka jest też bar­dzo czę­ste zmie­nia­nie part­ne­rów sek­su­al­nych. Obser­wa­cje wska­zują, że przy kon­tak­tach płcio­wych zaka­że­nie HIV uła­twia zaka­że­nie wiru­sem zapa­le­nia wątroby typu C.

Zaka­że­nia na sku­tek innych kon­tak­tów fizycz­nych należą do rzad­ko­ści (wirus wystę­puje w ludz­kich wydzie­li­nach w nie­wiel­kich ilo­ściach). Inne drogi zaka­że­nia, choć zapewne ist­nieją, nie są jesz­cze do końca poznane.

Lecze­nie jest dłu­go­trwałe, bar­dzo kosz­towne, objawy uboczne tera­pii są duże. A u około połowy pacjen­tów docho­dzi do nawrotu choroby.

Warto więc zadbać o swoją wątrobę. Skoro można chro­nić wątrobę, dbać o swoje zdro­wie i o swoje życie to naj­le­piej zro­bić to jak naj­szyb­ciej. Zobacz w jaki spo­sób możesz pomóc swo­jej wątro­bie. Pamię­taj — lepiej zapo­bie­gać niż leczyć!

Naczyniak wątroby

Wątroba czło­wieka odgrywa naj­waż­niej­szą rolę w prze­mia­nie mate­rii ustroju. Przez nasz nie­hi­gie­niczny tryb życia nara­żona jest na wiele zagro­żeń. Naj­po­waż­niej­sze z nich są nowotwory.

Naczy­niak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby.  Naj­czę­ściej jest wykry­wany przy­pad­kowo pod­czas bada­nia USG. Wystę­puje jed­na­kowo czę­sto u męż­czyzn i kobiet. Jeśli śred­nica naczy­niaka nie prze­kra­cza 10 cm, nie wymaga on lecze­nia. Więk­sze roz­miary guza stwa­rzają ryzyko pęk­nię­cia, a co za tym idzie, krwa­wie­nia lub uci­sku naczyń i prze­wo­dów wewnątrz­wą­tro­bo­wych, a nawet innych narzą­dów jamy brzusz­nej. Inne rzad­kie objawy wystę­po­wa­nia naczy­niaka wątroby to bóle i stany pod­go­rącz­kowe, zwią­zane ze zmia­nami w obrę­bie guza, jak zwap­nie­nie czy mar­twica. Obec­ność naczy­niaka można wykryć w bada­niu ultra­so­no­gra­ficz­nym lub w tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej, cza­sami konieczne jest wyko­na­nie rezo­nansu magne­tycz­nego lub scyn­ty­gra­fii z uży­ciem krwi­nek czer­wo­nych zna­ko­wa­nych izo­to­pem technetu.

Nie sto­suje się lecze­nia ope­ra­cyj­nego – bowiem jako guzy bar­dzo dobrze una­czy­nione są bar­dzo trudne go chi­rur­gicz­nego usu­wa­nia. Nie mają też zwy­kle ten­den­cji do zna­czą­cego powięk­sza­nia się – ich wymiar nie prze­kra­cza na ogół kilku centymetrów.

A Ty co zro­bi­łeś dla swo­jej wątroby?

Dieta przy chorej wątrobie

Kiedy się oka­zuje, że wątroba zaczyna sie bun­to­wać, naj­le­piej dia­me­tral­nie zmie­nić spo­sób żywie­nia. Dieta przy cho­rej atro­bie to tak naprawdę dra­styczna zmiana naszych nawy­ków żywie­nio­wych. Dieta powinna być lek­ko­strawna, wyso­ko­biał­kowa, bogata w wita­miny i sole mine­ralne i warto uzu­peł­nić ją zio­łami.

Lepiej ogra­ni­czyć i to znacz­nie, spo­ży­wa­nie: cebuli, czosnku, kapu­sty, papryki, ogór­ków, octu, roślin strącz­ko­wych, śmie­tany, tłusz­czu, obsma­ża­nia, sma­że­nia, dusze­nia, pie­cze­nia — w tłusz­czu. Coca-coli (i wszel­kich napo­jów gazo­wa­nych), kawy, cze­ko­lady, tor­tów, kre­mów, pie­czywa razo­wego, gru­bych kasz itp.

Zale­cane: pie­czywo pszenne i żyt­nie z niskiego prze­mie­łamu, czer­stwe, sucharki; masło, twa­róg, ser biały, jajka na miękko, chuda szynka, polę­dwica parówki, miód, zupy na wywa­rach warzyw­nych, z chu­dego mięsa, kasze na sypko, kasze roz­kle­jone, drobne maka­rony, lane klu­ski, klu­ski fran­cu­skie, chude mięso i ryby: goto­wane, w warzy­wach, z wody, potrawki, pul­pety, pie­czone bez tłusz­czu w folii bądź per­ga­mi­nie; z tłusz­czy: oliwa, olej sojowy, sło­necz­ni­kowy, kuku­ry­dziany; owoce (bez­pest­kowe), kom­poty, musy, gala­retki, kok­tajle mleczno-owocowe, owoce przcie­rane, biszkopty.

Warto też wcze­śniej zadbać o swoją wątrobę i ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie pro­duk­tów szko­dzą­cych wątro­bie. Jeśli zależy Ci na zdro­wej wątro­bie prze­czy­taj jak sku­teczny może być Ostro­pest, zaj­mie Ci to 10 minut a wątroba będzie Ci wdzięczna.


Woreczek żółciowy, jak o niego dbać i oczyścić np. z kamieni żółciowych

Męczy cię nie­straw­ność? Czu­jesz cię­żar w żołądku i czę­sto ci się odbija?  Być może twój wore­czek żół­ciowy szwan­kuje. Nie wiesz co robić? Zaczy­nasz się zamar­twiać? Może zmie­nisz jadło­spis? Bo jedze­nie ma wpływ na pracę woreczka żół­cio­wego. Zdrowa dieta i zioła to sekret zdro­wego woreczka żółciowego.

Wszel­kie sygnały szwan­ko­wa­nia woreczka żół­cio­wego mogą świad­czyć o two­rze­niu się zło­gów w pęche­rzyku żół­cio­wym lub w prze­wo­dach żół­cio­wych, czyli o kamicy żół­cio­wej. Silne bóle i napady kolki w pra­wej czę­ści brzu­cha, nud­no­ści, wymioty, zgaga rów­nież na nią wska­zuję. Dole­gli­wo­ści wystę­pują naj­czę­ściej w nocy, kilka godzin po obfi­tym posiłku zawie­ra­ją­cym cze­ko­ladę, żółtka jaj, śmie­tanę, tłu­ste mięso i wędliny, a także potrawy sma­żone i pie­czone na tłusz­czu. Wtedy pęche­rzyk żół­ciowy się kur­czy, wyda­la­jąc jak naj­wię­cej żółci nie­zbęd­nej do tra­wie­nia tłusz­czów. Pod wpły­wem sil­nego skur­czu wraz z żół­cią mogą prze­su­wać się też kamie­nie żół­ciowe i to jest nie­zwy­kle nie­przy­jemne i bolesne.

Kamie­nie two­rzą się długo i począt­kowo nie dają żad­nych obja­wów. Może to trwać nawet kilka lat. Do two­rze­nia się ich przy­czy­nia się nie­zdrowa dieta. Za dużo tłusz­czów, cukrów pro­stych, za mało błon­nika.  Dra­styczne kura­cje odchu­dza­jące i czę­ste gło­dówki rów­nież uła­twiają two­rze­nie się kamieni żółciowych.

Codzienne spo­ży­wa­nie warzyw i owo­ców oraz pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych błon­nik pomaga utrzy­mać wątrobę w dobrej kondycji.

Wska­zane są: mar­chew, pie­truszka, szpi­nak, buraki, sałata, pomi­dory bez skórki, cyko­ria, rze­żu­cha i ogórki, seler, dynia, zie­lony gro­szek. Naj­le­piej jeść je na surowo, po dopra­wie­niu odro­biną oleju lub masła.
Nie­wska­zane są: potrawy z warzyw strącz­ko­wych, grzyby, słodka kapu­sta, bruk­selka, kala­fior, kala­repa, cebula, por, czo­snek, rzepa, rzod­kiewka, bru­kiew, a także świeże ogórki.
Warto jeść: doj­rzałe oraz nie­zbyt kwa­śne owoce obrane ze skórki. Owoce jago­dowe (jagody, poziomki, maliny) naj­le­piej prze­trzeć przez sitko, a gruszki ugo­to­wać lub upiec.
Lepiej uni­kać: owo­ców kwa­śnych i nie­doj­rza­łych (agrest, porzeczki, wiśnie).
Uży­waj łagod­nych przy­praw, które wspo­ma­gają tra­wie­nie, np. koperku, natki pie­truszki, suszo­nych i świe­żych ziół (maje­ra­nek, melisa, mięta, estra­gon), cyna­monu, goź­dzi­ków, soku z cytryny.

Ważne aby nie pić kawy na czczo i znacz­nie ogra­ni­czyć jej spo­ży­wa­nie. Tak jak alko­holi i moc­nej her­baty i kakao i napo­jów gazo­wa­nych. Jak już wspo­mnia­łem -  Uni­kaj tłusz­czów zwie­rzę­cych. Aaa  i jedz dużo ryb.

Dosko­nale spraw­dza się też sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu. Dzięki niemu wyeli­mi­no­wa­nie bólu wątroby jest pro­ste! Przy­wró­ce­nie zdro­wia woreczka żół­cio­wego jest prost­sze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej pro­sto­cie, pozby­cie się bólu, wzdęć i kolek może być nie­mal w 100% auto­ma­tyczne. Warto więc zasta­no­wić się nad pozna­niem lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści Ostro­pe­stu pla­mi­stego! Wtedy dieta będzie mniej uciąż­liwa i być może mniej restryk­cyjna. A wątroba będzie zdrowa!.

Słów kilka o wątrobie

Naj­waż­niej­sza rzecz, którą należy wie­dzieć to to, że wątroba znaj­duje się w oko­licy pod­że­bro­wej pra­wej.  W tej czę­ści ciała zaj­muje znaczną część nad­brzu­sza i część lewego pod­że­brza. Od góry przy­krywa wątrobę prze­pona, sąsia­dem z dołu jest żołą­dek, a poni­żej niego są jelita.

Wątroba ma wagę około 1,5 kg. Wyso­kość wątroby osiąga 15–20 cm, a sze­ro­kość 22–26 cm. Podob­nie jak więk­szość narzą­dów pokryta jest błoną suro­wi­czą — w tym przy­padku otrzewną wyście­ła­jącą rów­nież ściany jamy brzusznej.

Wątroba jest narzą­dem rucho­mym, ale deli­kat­nym. Kola­ge­nowe blaszki otrzew­nej two­rzą wię­za­dła, na któ­rych wątroba jest zawie­szona. Te ela­styczne i amor­ty­zu­jące wstrząsy ciała rusz­to­wa­nie spra­wia, że cały narząd jest w znacz­nym stop­niu ruchomy. Jed­nak pomimo swej rucho­mo­ści i ela­stycz­no­ści wątroba jest narzą­dem deli­kat­nym i może ulec uszko­dze­niu pod wpły­wem sil­nych ura­zów mecha­nicz­nych. Wie­dzą o tym dosko­nale bok­se­rzy i mistrzo­wie karate, któ­rzy usi­łują razić sil­nymi cio­sami ten wraż­liwy na ból i uszko­dze­nia narząd.

Cięż­kie uszko­dze­nie nad­mia­rem tok­syn pokar­mo­wych lub pole­ko­wych wątroby jest nie­stety, moż­liwe – pomimo jej nie­zwy­kłych moż­li­wo­ści odtru­wa­nia ustroju z tok­syn i samo­re­ge­ne­ra­cji. Przy­kła­dem zagro­że­nia tego typu jest zje­dze­nie mucho­mora sro­mot­ni­ko­wego zawie­ra­ję­cego zabój­czą dla wątroby tru­ci­znę. Lista tru­cizn powo­du­ją­cych duże i nie­od­wra­calne uszko­dze­nia wątroby jest nie­stety znaczna. Spo­wo­do­wana sil­nym zatru­ciem utrata zdol­no­ści neu­tra­li­za­cji tok­syn ozna­cza zgon w ciągu kil­ku­na­stu godzin, wsku­tek ogól­nego zatru­cia organizmu.

Aby utrzy­my­wać wątrobę w dobrej kon­dy­cji i dobrym zdro­wiu naj­le­piej wzbo­ga­cić swoją dietę o zioła. Zioła, które sku­tecz­nie będa chro­niły wątrobę. Popraw kon­dy­cję swo­jej wątroby. Dzia­łaj już teraz.