Archiwa tagu: leczenie kamicy żółciowej

Kamica pęcherzykowa

Nie każdy wie, ale kamica pęche­rzy­kowa jest nie­stety czę­stą cho­robą. Ma zazwy­czaj skryty cha­rak­ter i co istotne wcale nie musi obja­wiać się bólami, zna­nymi jako kolka pęcherzykowa.

Wtedy dopiero USG jamy brzusz­nej wyko­nane np. przy­pad­kowo z innej przy­czyny wyka­zuje obec­ność kamieni w pęche­rzyku żółciowym.

Kamie­nie draż­nią ścianę pęche­rzyka, wywo­łu­jąc jego prze­wle­kłe zapa­le­nie. Może to spo­wo­do­wać nawet roz­wój nowo­tworu. Kamień może rów­nież w każ­dej chwili zablo­ko­wać ujście prze­wodu pęche­rzy­ko­wego, wywo­łu­jąc ból (wspo­mnianą kolkę pęche­rzy­kową).  W nie­któ­rych wypad­kach może dopro­wa­dza­jąc do powsta­nia ostrego zapa­le­nia tego narządu, rop­niaka czy wod­niaka. Wtedy może dojść do pęk­nię­cia osła­bio­nej ściany pęche­rzyka i roz­la­nia się tre­ści rop­nej po jamie otrzew­nej, jej zapa­le­nia i nawet zagro­że­nia życia.

Jak więc widać z kamicą pęche­rzy­kową nie ma żar­tów. Należy dbać o wła­sną wątrobę. Należy pamię­tać o die­cie. Pro­po­nuję rów­nież włą­cze­nie do diety Ostro­pe­stu pla­mi­stego. Zioła można zamó­wić bez trudu i bez wycho­dze­nia z domu. Wystar­czy tylko zde­cy­do­wać jak bar­dzo zależy nam na naszym zdrowiu.

Woreczek żółciowy, jak o niego dbać i oczyścić np. z kamieni żółciowych

Męczy cię nie­straw­ność? Czu­jesz cię­żar w żołądku i czę­sto ci się odbija?  Być może twój wore­czek żół­ciowy szwan­kuje. Nie wiesz co robić? Zaczy­nasz się zamar­twiać? Może zmie­nisz jadło­spis? Bo jedze­nie ma wpływ na pracę woreczka żół­cio­wego. Zdrowa dieta i zioła to sekret zdro­wego woreczka żółciowego.

Wszel­kie sygnały szwan­ko­wa­nia woreczka żół­cio­wego mogą świad­czyć o two­rze­niu się zło­gów w pęche­rzyku żół­cio­wym lub w prze­wo­dach żół­cio­wych, czyli o kamicy żół­cio­wej. Silne bóle i napady kolki w pra­wej czę­ści brzu­cha, nud­no­ści, wymioty, zgaga rów­nież na nią wska­zuję. Dole­gli­wo­ści wystę­pują naj­czę­ściej w nocy, kilka godzin po obfi­tym posiłku zawie­ra­ją­cym cze­ko­ladę, żółtka jaj, śmie­tanę, tłu­ste mięso i wędliny, a także potrawy sma­żone i pie­czone na tłusz­czu. Wtedy pęche­rzyk żół­ciowy się kur­czy, wyda­la­jąc jak naj­wię­cej żółci nie­zbęd­nej do tra­wie­nia tłusz­czów. Pod wpły­wem sil­nego skur­czu wraz z żół­cią mogą prze­su­wać się też kamie­nie żół­ciowe i to jest nie­zwy­kle nie­przy­jemne i bolesne.

Kamie­nie two­rzą się długo i począt­kowo nie dają żad­nych obja­wów. Może to trwać nawet kilka lat. Do two­rze­nia się ich przy­czy­nia się nie­zdrowa dieta. Za dużo tłusz­czów, cukrów pro­stych, za mało błon­nika.  Dra­styczne kura­cje odchu­dza­jące i czę­ste gło­dówki rów­nież uła­twiają two­rze­nie się kamieni żółciowych.

Codzienne spo­ży­wa­nie warzyw i owo­ców oraz pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych błon­nik pomaga utrzy­mać wątrobę w dobrej kondycji.

Wska­zane są: mar­chew, pie­truszka, szpi­nak, buraki, sałata, pomi­dory bez skórki, cyko­ria, rze­żu­cha i ogórki, seler, dynia, zie­lony gro­szek. Naj­le­piej jeść je na surowo, po dopra­wie­niu odro­biną oleju lub masła.
Nie­wska­zane są: potrawy z warzyw strącz­ko­wych, grzyby, słodka kapu­sta, bruk­selka, kala­fior, kala­repa, cebula, por, czo­snek, rzepa, rzod­kiewka, bru­kiew, a także świeże ogórki.
Warto jeść: doj­rzałe oraz nie­zbyt kwa­śne owoce obrane ze skórki. Owoce jago­dowe (jagody, poziomki, maliny) naj­le­piej prze­trzeć przez sitko, a gruszki ugo­to­wać lub upiec.
Lepiej uni­kać: owo­ców kwa­śnych i nie­doj­rza­łych (agrest, porzeczki, wiśnie).
Uży­waj łagod­nych przy­praw, które wspo­ma­gają tra­wie­nie, np. koperku, natki pie­truszki, suszo­nych i świe­żych ziół (maje­ra­nek, melisa, mięta, estra­gon), cyna­monu, goź­dzi­ków, soku z cytryny.

Ważne aby nie pić kawy na czczo i znacz­nie ogra­ni­czyć jej spo­ży­wa­nie. Tak jak alko­holi i moc­nej her­baty i kakao i napo­jów gazo­wa­nych. Jak już wspo­mnia­łem -  Uni­kaj tłusz­czów zwie­rzę­cych. Aaa  i jedz dużo ryb.

Dosko­nale spraw­dza się też sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu. Dzięki niemu wyeli­mi­no­wa­nie bólu wątroby jest pro­ste! Przy­wró­ce­nie zdro­wia woreczka żół­cio­wego jest prost­sze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej pro­sto­cie, pozby­cie się bólu, wzdęć i kolek może być nie­mal w 100% auto­ma­tyczne. Warto więc zasta­no­wić się nad pozna­niem lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści Ostro­pe­stu pla­mi­stego! Wtedy dieta będzie mniej uciąż­liwa i być może mniej restryk­cyjna. A wątroba będzie zdrowa!.

Jak wyleczyć wątrobę, zapalenie i marskość wątroby

Każda osoba, która boryka się z cho­ro­bami wątroby wiele by dała, za jej wyle­cze­nie. Czy wiesz, że leczysz wątrobę a tak naprawdę zysku­jesz dużo więcej?

Chcesz w pro­sty spo­sób pozbyć się uciąż­li­wego bólu wątroby, ata­ków kolki i wzdęć? A kto nie chce!?


Pokażę Ci jak szybko pozbyć się prze­szy­wa­ją­cego bólu wątroby, wzdęć i ata­ków kolki żółciowej…

… pra­wie o tym nie myśląc.


Czy Twoje obecne wysiłki by wyle­czyć ból wątroby i woreczka żół­cio­wego to syzy­fowa praca? Wkła­dasz w nie coraz wię­cej pie­nię­dzy a rezul­taty zupeł­nie Cię nie zado­wa­lają? Spójrzmy praw­dzie w oczy. Czy­tasz dalej, więc potrzeba Ci rad, co zro­bić, aby efek­tyw­nie odbu­do­wać wątrobę, zli­kwi­do­wać kolkę pęche­rzy­kową, zmniej­szyć wodo­brzu­sze i bez­ope­ra­cyj­nie pozbyć się kamieni w woreczku żółciowym.

Jaka spraw­ność wątroby Ci się marzy (tak żeby zna­jomi zanie­mó­wili z wrażenia)?

A w jakiej kon­dy­cji aktu­al­nie jest Twoja wątroba? Jak wydaj­nie działa Twój pęche­rzyk żółciowy?

No wła­śnie. A to można popra­wić. Tę róż­nicę można zli­kwi­do­wać. Możesz zna­cząco zre­ge­ne­ro­wać wątrobę i oczy­ścić wore­czek żół­ciowy. Nie­je­den to zro­bił i nie­je­den zrobi.

Nie będę owi­jał w bawełnę. Wyeli­mi­no­wa­nie bólu wątroby jest pro­ste. Przy­wró­ce­nie zdro­wia woreczka żół­cio­wego jest prost­sze niż Ci się zdaje. Mało tego. Przy tej całej pro­sto­cie, pozby­cie się bólu, wzdęć i kolek może być nie­mal w 100% auto­ma­tyczne.

Czyn­no­ści te są pro­ste, GDY sto­su­jesz wyso­kiej klasy Ostro­pest plamisty.

Czy Ty też nie chcesz, aby mar­skość wątroby, kamie­nie żół­ciowe i ataki kolki były kulą u Two­jej nogi i dla­tego inte­re­su­jesz się Ostro­pe­stem i dla­tego coraz bar­dziej prze­ko­nu­jesz się do pomy­słu zasto­so­wa­nia pierw­szego inte­li­gent­nego podej­ścia do cho­rób wątroby i narzą­dów pokrewnych?

Ostro­pest pla­mi­sty — dzie­siątki badań klinicznych

Sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu ma solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę i leczy jej uszko­dze­nia, rege­ne­ru­jąc komórki i duże frag­menty tkanki wątro­bo­wej.
Więk­szość badań prze­pro­wa­dzono w Niem­czech, gdzie Ostro­pest jest ofi­cjal­nie uznany za lek pomoc­ni­czy w lecze­niu mar­sko­ści wątroby i sta­nów prze­wle­kłego zapa­le­nia tego organu. Jest on wart uwagi jako śro­dek, który pomoże unik­nąć kata­strofy mogą­cej spo­tkać Twoją wątrobę w wyniku zagro­żeń zwią­za­nych ze spe­cy­fiką współ­cze­snego życia. Zioło to daje nadzieję na uzdro­wie­nie, nawet wtedy, kiedy sytu­acja jest już groźna.

W jed­nym ze sta­ran­nie prze­pro­wa­dzo­nych badań (z podwój­nie ślepą próbą) wzięło udział 116 osób z uszko­dze­niami wątroby spo­wo­do­wa­nymi nad­uży­wa­niem alko­holu. Pacjen­tom poda­wano codzien­nie 420 mg Ostro­pe­stu. Lecz­ni­cze efekty dzia­ła­nia zioła poja­wiły się w ciągu dwóch tygo­dni — dowio­dły tego korzystne zmiany w pozio­mie enzy­mów wątro­bo­wych, który jest wyznacz­ni­kiem poziomu zatru­cia komó­rek wątroby. Badani zauwa­żyli poprawę już po sied­miu dniach.

Ostro­pest pomaga przy­wró­cić nor­malne funk­cjo­no­wa­nie wątroby i zła­go­dzić prze­bieg cho­roby — kon­klu­dują badacze.

W trak­cie badań prze­pro­wa­dzo­nych w zamknię­tym zakła­dzie psy­chia­trycz­nym we Wło­szech sześć­dzie­się­ciu kobie­tom poda­wano 400 mg wyciągu z Ostro­pe­stu dwa razy dzien­nie przez okres trzech mie­sięcy. U wszyst­kich zaob­ser­wo­wano zła­go­dze­nie obja­wów uszko­dze­nia wątroby, będą­cych skut­kiem sto­so­wa­nia leków psy­cho­tro­po­wych (pochod­nych feno­tia­zyny i buty­ro­fe­nonu) przez okres przy­naj­mniej pię­ciu lat.

Dobra wia­do­mość dla pra­cu­ją­cych w warun­kach szko­dli­wych dla zdrowia:

Spo­śród 200 węgier­skich robot­ni­ków, pra­cu­ją­cych w fabryce che­micz­nej od pię­ciu do dwu­dzie­stu lat i nara­żo­nych na dzia­ła­nie tolu­enu i ksy­lenu, 50 miało objawy uszko­dze­nia wątroby. Podzie­lono ich na dwie grupy. Przez 30 dni poda­wano wyciąg z Ostro­pe­stu jedy­nie pierw­szej gru­pie. Testy bada­jące czyn­no­ści wątroby wyka­zały zde­cy­do­waną poprawę u osób sto­su­ją­cych ten zio­łowy śro­dek.


Wyobraź sobie… masz:

 • zdrową wątrobę
 • wyle­czoną kamicę pęche­rzy­kową i ataki kolki żółciowej
 • zli­kwi­do­wane wzdęcia

I to jedząc tylko 2 łyżeczki (słow­nie: dwie łyżeczki !) Ostro­pe­stu dzien­nie? Brzmi dobrze?

To nie wszystko, dodatkowo:

 • maleje obwód brzu­cha (znika wodo­brzu­sze) oraz opu­chli­zna wokół kostek
 • zni­kają siniaki, czer­wone plamki, wybro­czyny, krwawienia
 • znika swę­dze­nie i żół­tość skóry oraz prze­bar­wie­nia pigmentowe

Wyobraź sobie, że wni­kasz w głąb swo­jego ciała i na wła­sne oczy dokład­nie widzisz, jak bio­lo­gicz­nie aktywne kom­po­nenty Ostropestu:

 • obni­żają poziom cho­le­ste­rolu i chro­nią przed miażdżycą
 • wzmac­niają odpor­ność, dzięki czemu rza­dziej chorujesz
 • przy­wra­cają zdrowy sen, dają dużo ener­gii, usu­wają per­ma­nentne zmęczenie.

Założę się, że od dawna szu­ka­łaś takiego pro­duktu, ale go po pro­stu nie było! Teraz możesz go mieć, uży­wać, zre­ge­ne­ro­wać uszko­dze­nia i stany zapalne wątroby, usu­nąć bole­sne ataki kolki żół­cio­wej  i czuć się przy tym znakomicie.

A teraz naj­lep­sze… wszyst­kie te zmiany uzy­skasz mini­mal­nym wysił­kiem. Tak jak napi­sa­łem wcze­śniej, Ostro­pest pla­mi­sty, który pro­po­nuję działa inte­li­gent­nie, tzn. wkła­dasz mini­mum wysiłku i masz mak­sy­malne rezul­taty. Jest to moż­liwe, gdyż suple­ment, który pro­po­nuję działa wie­lo­wy­mia­rowo i powo­duje efekty kaska­dowe — jedna pozy­tywna zmiana pociąga za sobą lawinę kolej­nych pozy­tyw­nych rezultatów.

Np. usu­nię­cie bólu powo­duje, że wię­cej się poru­szasz. Dzięki temu serce i płuca pra­cują inten­syw­niej i popra­wia się krą­że­nie. Lep­szy dopływ krwi powo­duje lep­sze zaopa­trze­nie orga­ni­zmu w tlen i polep­sza się ogólny stan zdrowia.

Wyle­cze­nie wynisz­cza­ją­cych sta­nów zapal­nych nastę­puje nie tylko w ukła­dzie wątroba-pęcherzyk żół­ciowy ale w całym ciele. Dodat­kowo regu­larne sto­so­wa­nie Ostro­pe­stu polep­sza pracę nerek, które wraz z wątrobą odpo­wia­dają za wyda­la­nie tok­syn z orga­ni­zmu. Polep­sza to stan zdro­wia narzą­dów wewnętrz­nych (patrz ramka Korzy­ści dodat­kowe). Lep­sza praca narzą­dów wewnętrz­nych daje szyb­szy powrót do zdro­wia. itd. Pra­wie wszystko lub wszystko może się doko­ny­wać auto­ma­tycz­nie, jeśli w Twoim orga­ni­zmie zosta­nie przy­wró­cona home­ostaza. To nie jest uto­pia. Moi klienci w ten spo­sób osią­gają świetne rezultaty.

Moja rodzina w ten spo­sób popra­wia swoje zdro­wie. Setki klien­tów to robią i pole­cają kolej­nych klien­tów, bo to działa eks­tre­mal­nie sku­tecz­nie.

Ostropest
Ostro­pest

Wska­za­nia:

 • stany rekon­wa­le­scen­cji po toksyczno-metabolicznych uszko­dze­niach wątroby spo­wo­do­wa­nych czyn­ni­kami tok­sycz­nymi takimi jak: dłu­go­trwałe kura­cje anty­bio­ty­kowe, nad­uży­wa­nie alko­holu, che­mio­te­ra­pia, zatru­cia grzybami
 • zabu­rze­nia czyn­no­ści wątroby na sku­tek złej diety oraz na tle cukrzycowym
 • wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu C, (wspo­ma­ga­jąco), zapa­le­nie dróg żół­cio­wych i woreczka żół­cio­wego, jak rów­nież przy endo­me­trio­zie, która jest jedną z głów­nych przy­czyn bez­płod­no­ści u kobiet
 • kamica żół­ciowa (pro­fi­lak­tycz­nie i leczniczo)
 • do ochrony wątroby u osób z cho­robą alko­ho­lową i u prze­cho­dzą­cych lecze­nie odwykowe
 • zmniej­sza uszko­dze­nia wątroby u osób pod­czas che­mio­te­ra­pii oraz wspo­maga rekon­wa­le­scen­cję, przy­śpie­sza­jąc usu­wa­nie sub­stan­cji tok­sycz­nych odkła­da­ją­cych się w organizmie
 • zapo­biega prze­wle­kłemu zapa­le­niu wątroby lub ostremu żół­temu zani­kowi wątroby
 • mar­skość wątroby, zwy­rod­nie­nie tłusz­czowe wątroby
 • nie­do­kwa­śność soku żołąd­ko­wego, brak łak­nie­nia, wzdę­cia i odbijanie
 • chroni miąższ wątroby i nerek przed nisz­czą­cym dzia­ła­niem trucizn
 • powstrzy­ma­nie krwa­wień: z nosa, jelita gru­bego, żyla­ków odbytu, nie­któ­rych krwa­wie­niach macicz­nych oraz przy prze­dłu­żo­nym miesiączkowaniu
 • bóle głowy typu migre­no­wego, obni­żone ciśnie­nie krwi oraz skłon­no­ści do cho­roby mor­skiej i lokomocyjnej
 • łago­dzi stany zapalne i hamuje zmiany skórne zwią­zane z łuszczycą

Prze­ciw­wska­za­nia: brak

Dzia­ła­nia nie­po­żą­dane: w zale­ca­nych daw­kach lecz­ni­czych Ostro­pest nie wyka­zuje dzia­ła­nia szko­dli­wego nawet przy dłu­go­trwa­łym stosowaniu.

Do dzieła!

Zamów super sku­teczny Ostro­pest z upraw bio­eko­lo­gicz­nych i zre­ali­zuj swoje marze­nia o zdro­wej wątro­bie, woreczku i kom­for­to­wym życiu bez bólu!

Cie­ka­wostki

 • Łaciń­ską nazwę Sily­bum nadał tej rośli­nie grecki lekarz Dio­sco­ri­des w 100 r p. n. e.
 • Lecz­ni­cze dzia­ła­nie tej rośliny już w I wieku naszej ery znał Pli­niusz Starszy.