Kamica pęcherzykowa

Nie każdy wie, ale kamica pęche­rzy­kowa jest nie­stety czę­stą cho­robą. Ma zazwy­czaj skryty cha­rak­ter i co istotne wcale nie musi obja­wiać się bólami, zna­nymi jako kolka pęche­rzy­kowa. Wtedy dopiero USG jamy brzusz­nej wyko­nane np. przy­pad­kowo z innej przy­czyny wyka­zuje obecność…