Kamica pęcherzykowa

Nie każdy wie, ale kamica pęche­rzy­kowa jest nie­stety czę­stą cho­robą. Ma zazwy­czaj skryty cha­rak­ter i co istotne wcale nie musi obja­wiać się bólami, zna­nymi jako kolka pęche­rzy­kowa. Wtedy dopiero USG jamy brzusz­nej wyko­nane np. przy­pad­kowo z innej przy­czyny wyka­zuje obecność…

Kamica żółciowa profilaktyka i leczenie

Kamica żół­ciowa (łac. Cho­le­li­thia­sis, cho­le­do­cho­li­thia­sis, cho­le­cy­sto­li­thia­sis) — cho­roba pole­ga­jąca na powsta­wa­niu tzw. zło­gów, czyli kamieni żół­cio­wych w dro­gach żół­cio­wych. Kamie­nie mogą powsta­wać w samym pęche­rzyku żół­cio­wym lub w prze­wo­dach żół­cio­wych wsku­tek wytrą­ca­nia się z żółci zło­gów cho­le­ste­rolu. Mogą być pojedyncze…