Archiwa tagu: jak sprawdzić wątrobę

Objaw Chełmońskiego

Objaw Cheł­moń­skiego – jest to objaw cho­ro­bowy wystę­pu­jący w cho­ro­bach wątroby. Cha­rak­te­ry­zuje się on wystę­po­wa­niem bole­sno­ści w trak­cie ude­rze­nia (medycz­nie — wstrzą­sa­nia) w oko­licę łuku żebro­wego prawego.

Naj­czę­ściej bada­nie objawu Cheł­moń­skiego polega na poło­że­niu dłoni na łuku żebro­wym pra­wym i następ­nie ude­rze­niu w dłoń pię­ścią dru­giej ręki. W przy­padku wystą­pie­nia bólu uważa się objaw za dodatni i świad­czy to o ist­nie­niu pro­cesu zapal­nego pęche­rzyka żół­cio­wego, zwłasz­cza w prze­biegu kamicy żółciowej.

Bada­nie objawu Cheł­moń­skiego może wska­zać, że konieczna jest wizyta u leka­rza. Wszak chora wątroba jest zagro­że­niem dla całego orga­ni­zmu. Jest też zagro­że­niem dla życia.

Objaw jako pierw­szy opi­sał pol­ski lekarz Adam Cheł­moń­ski (1861–1924).