Objaw Chełmońskiego

Objaw Chełmońskiego

Objaw Cheł­moń­skiego – jest to objaw cho­ro­bowy wystę­pu­jący w cho­ro­bach wątroby. Cha­rak­te­ry­zuje się on wystę­po­wa­niem bole­sno­ści w trak­cie ude­rze­nia (medycz­nie — wstrzą­sa­nia) w oko­licę łuku żebro­wego pra­wego. Naj­czę­ściej bada­nie objawu Cheł­moń­skiego polega na poło­że­niu dłoni na łuku żebro­wym pra­wym i…