Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Kiedy nie­wła­ści­wie się odży­wiasz i Twoja dieta ocieka tłusz­czem a na doda­tek uwiel­biasz spo­ży­wać alko­hol w pokaź­nych ilo­ściach to w pew­nym mone­cie Twoja wątroba da o sobie znać. Wątroba będzie powięk­szona, zacznie cię boleć. Będzie spo­wal­niała swoje czyn­no­ści fizjo­lo­giczne. Staje się…

Rola wątroby

Rola wątroby

Nie każdy wie jaką ważną rolę speł­nia wątroba w naszym orga­ni­zmie. Zazwy­czaj zasta­na­wiamy się nad jej rolą dopiero w sytu­acji, kiedy zaczyna nam coś dole­gać. Rola wątroby wbrew pozo­rom jest olbrzy­mia. Warto wie­dzieć, że wchło­nięte cukry pro­ste, ami­no­kwasy i kwasy…

Dieta w schorzeniach wątroby

Dieta w schorzeniach wątroby

Z powodu trybu naszego życia i zmian spo­sobu żywie­nia, prze­wle­kłe cho­roby wątroby są nie­stety dość „popu­larne” i obej­mują wiele jed­no­stek cho­ro­bo­wych. Do naj­waż­niej­szych zali­czamy: — prze­wle­kłe zapa­le­nie wątroby (np. wiru­sowe) – mar­skość wątroby – tok­syczne uszko­dze­nie wątroby (zatru­cie grzybami) –…

Dlaczego szkodliwe jest spanie na miękkim materacu?

Śpiąc na mięk­kim mate­racu, krę­go­słup nie jest w sta­nie roz­luź­nić się cał­ko­wi­cie, co powo­duje jesz­cze więk­sze zwich­nię­cia krę­gów. Naukowo udo­wod­niono, że jeśli kręgi pier­siowe od 3 do 20 roz­kła­dają się rów­no­mier­nie w pozio­mie, wątroba pra­cuje efek­tyw­nie. Nato­miast u osób śpiących…

Twardość materaca a zdrowie wątroby

Czy zasta­na­wiało Cię, jak na Twoje zdro­wie wpływa mate­rac, na któ­rym śpisz? Dowiedz się dla­czego korzystne dla zdro­wia jest spa­nie na twar­dym mate­racu. Tak, na twar­dym mate­racu. 1/3 swo­jego życia czło­wiek poświęca na sen. W cza­sie snu jego mię­śnie rozluźniają…

Gruczolak wątroby

Gru­czo­lak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby, który czę­ściej wystę­puje u kobiet w wieku 15–45 lat, które przyj­mują tabletki (pigułki) anty­kon­cep­cyjne. W gru­pie ryzyka są też męż­czyźni sto­su­jący leki ana­bo­liczne i pre­pa­raty andro­ge­nowe. Bar­dzo czę­sto obec­no­ści gru­czo­laka nie towa­rzy­szą żądne objawy.…

Naczyniak wątroby

Wątroba czło­wieka odgrywa naj­waż­niej­szą rolę w prze­mia­nie mate­rii ustroju. Przez nasz nie­hi­gie­niczny tryb życia nara­żona jest na wiele zagro­żeń. Naj­po­waż­niej­sze z nich są nowo­twory. Naczy­niak wątroby jest nie­zło­śli­wym nowo­two­rem wątroby.  Naj­czę­ściej jest wykry­wany przy­pad­kowo pod­czas bada­nia USG. Wystę­puje jed­na­kowo często…

Kamica pęcherzykowa

Nie każdy wie, ale kamica pęche­rzy­kowa jest nie­stety czę­stą cho­robą. Ma zazwy­czaj skryty cha­rak­ter i co istotne wcale nie musi obja­wiać się bólami, zna­nymi jako kolka pęche­rzy­kowa. Wtedy dopiero USG jamy brzusz­nej wyko­nane np. przy­pad­kowo z innej przy­czyny wyka­zuje obecność…

Zapobiegać czy leczyć marskość wątroby

Stop mar­sko­ści wątroby! Sub­stan­cje aktywne zawarte w S. maria­num przy­spie­szają odbu­dowę błon komó­rek wątroby oraz wzma­gają syn­tezę bia­łek. Hamuje to pro­ces mar­sko­ści wątroby i wszyst­kie chore komórki, które nie zostały zastą­pione tkanką łączną mogą się zre­ge­ne­ro­wać. Lep­sza praca wątroby daje…

Zioła na watrobę

Zioła, rośliny zie­lar­skie to wszyst­kie rośliny, które zawie­rają sub­stan­cje wpły­wa­jące na meta­bo­lizm czło­wieka (np. olejki ete­ryczne) i dostar­cza­jące surow­ców zie­lar­skich. Zioła mogą być lecz­ni­cze, przy­pra­wowe, ale także tru­jące.  Do grupy ziół można zali­czyć przede wszyst­kim jed­no­roczne i dwu­let­nie rośliny zielne,…