Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Boląca wątroba może dotyczyć i Ciebie

Kiedy nie­wła­ści­wie się odży­wiasz i Twoja dieta ocieka tłusz­czem a na doda­tek uwiel­biasz spo­ży­wać alko­hol w pokaź­nych ilo­ściach to w pew­nym mone­cie Twoja wątroba da o sobie znać. Wątroba będzie powięk­szona, zacznie cię boleć. Będzie spo­wal­niała swoje czyn­no­ści fizjo­lo­giczne. Staje się…

Czy nasiona Ostropestu Plamistego są skuteczne w kamicy żółciowej

Sto­so­wa­nie nasion Ostro­pe­stu Pla­mi­stego ma solidne pod­stawy naukowe. Liczne dowody świad­czą o tym, że zarówno nasiona jak i wyciąg z tej rośliny chroni wątrobę, wspo­maga funk­cjo­no­wa­nie wątroby  i leczy jej uszko­dze­nia. W Niem­czech, gdzie prze­pro­wa­dzono więk­szość badań nauko­wych, ostro­pest jest…

Czy można wyleczyć alkoholowe uszkodzenie wątroby?

Oczy­wi­ście wszy­scy wie­dzą, że picie alko­holu może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia wątroby. Wyróż­niamy kilka rodza­jów alko­ho­lo­wego uszko­dze­nia wątroby: stłusz­cze­nie wątroby – w komór­kach wątro­bo­wych odkła­dają się drobne kro­pelki tłusz­czu. Wątroba ulega powięk­sze­niu. Może to nie powo­do­wać żad­nych odczu­wal­nych dole­gli­wo­ści, ale mogą…

Zapobiegać czy leczyć marskość wątroby

Stop mar­sko­ści wątroby! Sub­stan­cje aktywne zawarte w S. maria­num przy­spie­szają odbu­dowę błon komó­rek wątroby oraz wzma­gają syn­tezę bia­łek. Hamuje to pro­ces mar­sko­ści wątroby i wszyst­kie chore komórki, które nie zostały zastą­pione tkanką łączną mogą się zre­ge­ne­ro­wać. Lep­sza praca wątroby daje…