Ból wątroby

Naj­waż­niej­sza sprawa: wątroba NIE BOLI. Wątroba jako narząd nie jest uner­wiona. Nie może więc boleć.

Ból może się poja­wić gdy wątroba znacz­nie się powięk­szy, a co za tym idzie zacznie naci­skać na ota­cza­jącą go uner­wioną błonę suro­wi­czą. Do takiego powięk­sze­nia np., docho­dzi przy ostrym albo prze­wle­kłym wiru­so­wym zapa­le­niu wątroby lub też w pierw­szej fazie roz­woju marskości.

Wtedy boli nas z pra­wej strony nad­brzu­sza, bo to tu znaj­duje się ten narząd.

Wcze­sne objawy mar­sko­ści wcale nie koja­rzą się z dole­gli­wo­ściami ze strony wątroby, bo jak powią­zać mar­skość np. z zaczer­wie­nie­niem dłoni, czer­wo­nymi plam­kami poja­wia­ją­cymi się na naszym tuło­wiu, czy też zwłók­nie­niem ścię­gien w rękach, znie­kształ­ce­niem pal­ców oraz paznokci u rąk oraz prze­ro­stem śli­nia­nek przy­usz­nych? Czę­sto bowiem na początku nie ma żad­nych objawów.

Nato­miast przy znacz­nym upo­śle­dze­niu funk­cji wątroby można odczu­wać cią­głe zmę­cze­nie, chud­nąć, mie­wać nud­no­ści a także bóle brzucha

Aby zacho­wać wątrobę w dobrej kon­dy­cji zdro­wot­nej wska­zane jest jedze­nie lek­kich i jak naj­mniej prze­two­rzo­nych posił­ków o wła­ści­wych porach.

Dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem diety jest rów­nież ostro­pest pla­mi­sty. Jego sto­so­wa­nie jest wska­zane dla każ­dego, kto ma kło­poty z wątrobą. Można go też sto­so­wać pro­fi­lak­tycz­nie aby odcią­żyć wątrobę i pomóc jej w jej “codzien­nej pracy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *